Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 04:19:46 -6h
Tokio (Japonia) 18:19:46 +8h
Sydney (Australia) 19:19:46 +9h
Londyn (Anglia) 09:19:46 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

Jak rozpocząć inwestowanie w fundusze?

13.02.2015 15:39 piątek

Lokowanie środków w funduszach inwestycyjnych może być doskonałym sposobem ochrony oszczędności przed negatywnymi skutkami inflacji, a także niezłą metodą na uzyskanie dodatkowego zysku. Inwestowanie w fundusze nie wymaga zbyt dużego początkowego kapitału, a informacje na ich temat można uzyskać od ekspertów z zakresu rynku kapitałowego.

Fundusz inwestycyjny

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady tworzenia oraz funkcjonowania funduszy inwestycyjnych jest ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.), znowelizowana przepisami, które weszły w życie w dniu 13 stycznia 2009 r. Fundusz inwestycyjny, zgodnie z ustawą, jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych.

Zasady działania

W 2013 roku Polacy ulokowali w funduszach inwestycyjnych prawie 160 mld zł, za które to zarządzający funduszami kupili odpowiednie instrumenty finansowe (np. akcje, obligacje, listy zastawne), w celu pomnożenia zainwestowanego kapitału klientów, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego.

W zamian za dokonanie wpłat do funduszu klientom (inwestorom) zostają przydzielone tytuły uczestnictwa, czyli tzw. jednostki uczestnictwa lub ich ułamkowe części (fundusze inwestycyjne otwarte) albo certyfikaty inwestycyjne (fundusze inwestycyjne zamknięte). Mnożąc wartość jednostki uczestnictwa przez liczbę posiadanych jednostek, można łatwo obliczyć aktualną wartość środków ulokowanych w funduszu.

Nabywając jednostki uczestnictwa inwestor musi się upewnić czy zawiera umowę dotyczącą jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, działających w oparciu o ustawę o funduszach inwestycyjnych i podlegających kontroli Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Od czego zacząć?

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne nie wymaga od konsumenta codziennego śledzenia wyników giełdy papierów wartościowych ani też posiadania odpowiedniej, fachowej wiedzy ekonomicznej. Warto zdać się na doświadczenie i wiedzę zatrudnionych w danym towarzystwie funduszy inwestycyjnych specjalistów rynku kapitałowego.

Rozpoczynając inwestowanie w fundusze, warto odwiedzić stronę internetową KNF, gdzie zamieszczona jest lista podmiotów, które w sposób nieuprawniony posługują się w nazwie zwrotem „fundusz inwestycyjny”.

Na początku każdy potencjalny inwestor powinien określić, jaki jest cel oszczędzania oraz jakich zysków oczekuje. Pozwoli to dobrać odpowiedni fundusz do potrzeb konkretnej osoby. Następnie, inwestor musi wyznaczyć okres czasu, w jakim dana inwestycja ma przebiegać. Zasadniczo, im dłuższy okres inwestycji, tym większa perspektywa zysku. Tutaj inwestujący w fundusze musi również określić swoją skłonność do ryzyka, czyli w jakie instrumenty finansowe chce zainwestować. Im większe ryzyko, tym większe mogą być potencjalne zyski.

Zakończenie inwestowania w fundusz odbywa się poprzez sprzedaż (umorzenie) jednostek uczestnictwa lub przedłużenie certyfikatów do wykupienia przez fundusz albo sprzedaż certyfikatów innym osobom w obrocie wtórnym.

Artykuł przygotowano we współpracy z: BPH TFI
Źródło: www.knf.gov.pl

Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: