Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 08:15:41 -6h
Tokio (Japonia) 22:15:41 +8h
Sydney (Australia) 23:15:41 +9h
Londyn (Anglia) 13:15:41 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

Kiedy umowa pożyczki ulega przedawnieniu?

24.03.2019 20:04 niedziela

Przedawnienie roszczeń z tytułu umowy pożyczki określają przepisy prawne zawarte w Kodeksie cywilnym. Jeżeli pożyczka została zaciągnięta na prowadzenie działalności gospodarczej, bieg przedawnienia rozpoczyna się po 3 latach. Jeśli produkt finansowy jest pożyczką od osoby prywatnej, przedawnienie liczy się po upływie 6 lat. 

 

Co rozumiemy przez przedawnienie długu?

Przedawnienie długu to pojęcie określone przez przepisy prawne zawarte w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z nimi, każde zobowiązanie finansowe, w tym także pożyczka na raty, ma swój termin ważności. Po upływie określonego czasu, dług nie znika, lecz wyegzekwowanie go przez wierzyciela jest możliwe tylko w znikomym stopniu.

Przedawnienie długu jest zależne od formy pożyczania oraz od sposobu spłaty - jednorazowo bądź w ratach. Elementem niezbędnym podczas stwierdzenia przedawnienia pożyczki jest dokument potwierdzający jej zawarcie. Bez umowy pożyczki lub innego dokumentu stanowiącego dowód wypłaty środków, udowodnienie przedawnienia długu może być niemożliwe.

Art. 118. Terminy przedawnienia roszczeń

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Przedawnienie umowy pożyczki

Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, umowa pożyczki ulega przedawnieniu po upływie 3 lat, jeśli środki z pożyczki są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W przypadku pożyczek prywatnych, przedawnienie długu ma miejsce po 6 latach.

Okres, po którym następuje przedawnienie umowy pożyczki, nie jest liczony od dnia sporządzenia dokumentu, lecz od momentu stanowiącego ostateczny termin spłaty produktu finansowego. Przedawnienie pożyczki ma miejsce w następnym dniu po upływie terminu 3 lub 6 lat. Termin przedawnienia zobowiązania finansowego nie podlega przedłużeniu. Zgodnie z art. 119 Kodeksu cywilnego, dzień ostatecznego terminu zwrotu pożyczki, jest jedyną prawnie dopuszczalną datą, od której liczony jest bieg przedawnienia roszczeń.

Od którego momentu rozpoczyna się przedawnienie długu, jeżeli w umowie pożyczki, na przykład pożyczki społecznościowej, nie został wskazany termin zwrotu produktu finansowego? Wówczas ostateczny termin spłaty jest liczony od dnia uzyskania zobowiązania finansowego.

Kiedy następuje termin przedawnienia roszczeń dla pożyczki ratalnej i nie tylko

Termin przedawnienia roszczeń w przypadku pożyczki ratalnej wygląda nieco inaczej niż w przypadku pożyczki krótkoterminowej. Przedawnienie pożyczki ratalnej jest liczone od każdej raty osobno. Ostateczny termin zwrotu to dzień spłaty miesięcznej raty. Od tego momentu rozpoczyna się przedawnienie poszczególnej raty.

Przykład: Jeżeli dana osoba zaciągnęła pożyczkę na raty w sierpniu 2016 roku w wysokości 6000 zł z okresem kredytowania równym 48 miesięcy, a spłata pierwszej raty miała być dokonana 1 września 2016 roku, to od tego dnia liczony jest bieg przedawnienia. Przedawnienie kolejnej raty, której zwrot wyznaczono na 1 października, rozpocznie się od tego terminu. Zakładając, iż pożyczka ratalna była produktem z trzyletnim okresem przedawnienia, to pierwsza rata przedawni się 2 września 2019 roku, a kolejna 2 października.

Kalkulator przedawnienia roszczeń, czyli kiedy przedawnia się dług?

Przepisy prawne w dokładny sposób określają terminy przedawnienia się długów. Poniżej znajduje się tabelka, w której został przedstawiony kalkulator przedawnienia roszczeń.

*Przedawnienie długu z tytułu ubezpieczenia OC następuje po 3 latach, ale nie później niż po 10 latach od dokonanej szkody.

**Przedawnienie długu wynikającego z niezapłaconego podatku od nieruchomości jest liczone od końca roku kalendarzowego, w którym pojawił się obowiązek podatkowy.

***Przedawnienie roszczenia z tytułu niezapłaconego podatku dochodowego następuje po 5 latach od końca roku kalendarzowego, w którym minął termin uregulowania podatku.

****Roszczenia z tytułu składek ZUS powstałych po 2012 roku ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat.

*****Przedawnienie długu z tytułu składek ZUS sprzed 2012 roku, następuje po 10 latach.Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: