Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 20:39:16 -6h
Tokio (Japonia) 10:39:16 +8h
Sydney (Australia) 11:39:16 +9h
Londyn (Anglia) 01:39:16 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PO NOWELIZACJI - warsztaty dla zamawiających

03.11.2006 11:00 piątek

Termin
0/29 listopada 2006, Warszawa

Cel
Udział w warsztatach pozwoli usystematyzować wiedzę z zakresu m.in.:
    * zastosowania w praktyce najnowszych zmian prawnych po nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych
    * wykorzystania narzędzi i technik podczas konstruowania postępowania
    * poszczególnych etapów prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w świetle ustawy
    * korzyści i zagrożeń wynikających z wyboru trybu postępowania
    * wykorzystania środków ochrony prawnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
    * najkorzystniejszych warunków zawierania umowy o zamówienie publiczne
    * celu i zakresu kontroli udzielania zamówień publicznych
    * odpowiedzialności zamawiających za naruszenie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych

Warsztaty adresujemy do:

    * kierowników jednostek zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych
    * członków komisji przetargowych
    * pracowników działów zamówień publicznych
    * osób nadzorujących oraz przeprowadzających procedurę zamówień
    * wszystkich osób zainteresowanych problematyką zamówień publicznych

Metody pracy:

    * zajęcia prowadzone będą w formie interaktywnych zajęć praktycznych z prezentacją licznych przykładów
    * podczas zajęć przeprowadzone zostaną ćwiczenia, analizy, których celem będzie przedstawienie związku pomiędzy teoretycznymi założeniami a ich praktycznym zastosowaniem
    * zajęcia wspomagane prezentacją multimedialną obejmującą tematykę warsztatów
    * indywidualne i grupowe dyskusje z trenerem dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej

Program

    * ZAKRES STOSOWANIA PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
      • charakterystyka systemu zamówień publicznych
      • wyjaśnienie podstawowych definicji ustawy Prawo Zamówień Publicznych
      • omówienie zmian po nowelizacji ustawy PZP
    * PROCES PRZYGOTOWANIA POSTĘPOWANIA
      · zasady udzielania zamówień publicznych
      · tryby zamówień publicznych
      ·   specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) – zasady sporządzania SIWZ
      ·   zespół personalny odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
    * DOKUMENTOWANIE POSTĘPOWAŃ
    * PROCEDURA WYBORU ORAZ OCENY NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
      · najczęściej popełniane błędy proceduralne przed otwarciem ofert
      · procedura otwarcia ofert – jawność postępowania
      · czynności podczas otwarcia ofert
      · analiza zawartości oferty – treść oraz załączniki składane przez wykonawcę
      · wybór najkorzystniejszej oferty – kryteria oceny komisji przetargowej
    * UMOWY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
      · najkorzystniejsze warunki
      · dokonywanie zmian
      · odstąpienia
    * ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
      · protest, odwołanie, skarga do sądu
      · omówienie poszczególnych form środków ochrony prawnej
      · statut poszczególnych osób
      · jak unikać protestów, odwołań i skarg?
      · jak poprawnie wyjaśniać treść oferty?
      · kiedy uznać cenę ofertową za rażąco niską?
      · procedury unieważniania postępowaniapozycja zamawiającego w postępowaniu odwoławczym
    * KONTROLA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Miejsce szkoleń
Centrum Szkoleniowe EMPRIZ

Trenerzy

Ciorgoń Tomasz
    * Prawnik.
    * Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie.
    * Jest członkiem Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.
    * W latach 1999-2000 pracownik Departamentu Prawnego Ministerstwa Skarbu Państwa.
    * Od września 2000 do listopada 2004 roku pracownik Urzędu Zamówień Publicznych (Departament Kontroli, Analiz i Szkoleń, Naczelnik Wydziału w Departamencie Szkoleń i Wydawnictw
. Przeprowadził wiele procedur kontrolnych postępowań o zamówienie publiczne, w ramach uprawnień kontrolnych realizowanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych jako centralnego organu administracji rządowej właściwego w sprawach zamówień publicznych. Przeprowadził kontrolę kilkuset postępowań o zamówienie publiczne, obejmujące podmioty z różnych obszarów gospodarki. Analizował i przygotowywał materiały do publikowanego corocznie przez UZP sprawozdania z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce. Uczestniczył jako wykładowca i prelegent w programach szkoleniowych realizowanych przez UZP upowszechniających wiedzę o systemie zamówień publicznych i regulacjach prawnych w tym obszarze. Ponadto wielokrotnie udzielał porad i konsultacji prawnych w zakresie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Uczestniczył w pracach Podkomisji Sejmowej ds. przygotowania ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach sejmowej Komisji Gospodarki oraz pracach podkomisji Sejmowej zajmującej się nowelizacją ustawy.
    * W okresie ostatnich 3 lat prowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu zamówień publicznych oraz pracował jako konsultant i ekspert dla podmiotów stosujących procedury zamówień publicznych sektora publicznego oraz komercyjnego, przygotowując m.in. dokumentacje postępowań, pisma procesowe, regulaminy i procedury udzielania zamówień oraz uczestnicząc jako pełnomocnik w postępowaniach arbitrażowych.
    * Jest członkiem Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Koszt
Cena wynosi: 530,00 zł
Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, płytę CD-ROM z elektroniczną wersją materiałów,
pakiet konferencyjny, certyfikat ukończenia szkolenia, catering (obiad każdego dnia, kawa, herbata, słodki poczęstunek)
oraz dostęp do Bazy Prawa Polskiego Nettax

Formularz zgłoszeniowy >>>

EMPRIZ Group
00-074 Warszawa
ul. Trębacka 3
I:  0-801 033 044
T: (22) 448 73 70
F: (22) 448 71 70
www.empriz.pl
Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły:

Chcesz otrzymywać nasz newsletter? Wystarczy, że podasz swój adres emailZobacz newsletter waluty.com.pl

Sonda

Kurs złotówki jest:

Za wysoki
Optymalny
Za niski

Reklama