Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 03:18:49 -6h
Tokio (Japonia) 17:18:49 +8h
Sydney (Australia) 18:18:49 +9h
Londyn (Anglia) 08:18:49 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

133

Ryzyko walutowe – czy należy się go bać? - cz.1

13.11.2006 15:43 poniedziałek

1. Czym jest ryzyko walutowe?

Nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej jest szeroko rozumiane ryzyko. Na co dzień każdy przedsiębiorca, ale także każdy z nas jest zmuszony do podejmowania ryzyka. W zasadzie ciężko jest jednoznacznie zdefiniować to zjawisko, gdyż przyjmuje ono wiele różnych postaci. Jedną z coraz częściej napotykanych i bardziej istotnych form ryzyka, z jakim spotykają się firmy jest ryzyko walutowe. Ryzyko to jest mocno związane z coraz częściej pojawiającym się w Polsce procesem globalizacji w gospodarce światowej, który sprzyja rozwojowi wymiany handlowej, a także przepływów finansowych. Ekspozycja na ryzyko walutowe będzie dotyczyła nie tylko obecnych pozycji bilansowych, lecz także płatności w walutach obcych, które wystąpią, gdy przewidywane czynności handlowe dojdą do skutku (np. sprzedaż lub zakup dóbr i usług).

Dzięki tym informacjom możemy sformułować prostą i wyczerpującą definicję ryzyka walutowego. Mianowicie możemy je określić jako możliwość poniesienia strat finansowych na skutek zmian kursów walutowych. Do tej pory mówiąc o ryzyku walutowym cały czas określaliśmy je jako straty finansowe i w rzeczywistości także w takiej formie się ono najczęściej pojawia, szczególnie w firmach, które nim nie zarządzają, lub też zarządzają w zły sposób. Z badań, przeprowadzonych przez IG WSIiZ oraz Katedry Bankowości i Finansów WSIiZ z Rzeszowa, wynika, że zagrożenie dla swojej działalności ze strony zmieniających się kursów walut widzi ponad dwie trzecie firm.

Prawie 43 procent badanych przedsiębiorstw zdecydowanie uważa, że jest narażone na ryzyko walutowe, a co czwarte takie zagrożenie dostrzega, ale wielkość ryzyka określa jako mniejsze. Tylko, co trzecia firma nie ma problemów z ryzykiem walutowym (wykres 1). Również aż dwie trzecie przedsiębiorstw obawia się, że niekorzystne zmiany cen walut mogą odbić się na zmniejszeniu ich przychodów ze sprzedaży (wykres 2).

WYKRES 1

Czy spółka narażona jest na ryzyko walutowe?


WYKRES 2

Wpływ kursów walutowych na wynik finansowy w przedsiębiorstwie2. Kto jest narażony na ryzyko?
Ryzyko kursowe, jak często nazywane jest ryzyko walutowe, ponoszą zarówno eksporterzy jak i importerzy. Aby dokładnie zobrazować, na czym polega ten rodzaj ryzyka poniżej zostały przedstawione dwa przykłady:

1) DEALER SAMOCHODÓW (importer)
Polski dealer importuje samochody z Rosji. Dnia 4 stycznia 2005 roku przyjął od dealera rosyjskiego dostawę samochodów zafakturowanych w RUB (rubel rosyjski) o wartości 5 000 000 RUB po kursie 0,1096 PLN za 1 RUB. Uzgodnili między sobą, że zapłata za ten towar nastąpi w terminie późniejszym – za 3 miesiące. Niestety polski importer nie zabezpieczył transakcji przed zmianą kursu wymiany. Po 3 miesiącach, dnia 3 kwietnia 2005 roku, okazało się, że kurs rubla rosyjskiego nieoczekiwanie wzrósł do poziomu 0,1145 PLN za 1 RUB. Zamiast oczekiwanej zapłaty 548 000 PLN (5 000 000 x 0,1096) importer zmuszony jest po 3 miesiącach zapłacić eksporterowi 572 500 PLN (5 000 000 x 0,1145). Oznacza to, że przez takie działanie importer stracił na tej transakcji 24 500 PLN.


2) FIRMA BUDOWLANA (eksporter okien)
Jedna z polskich firm eksportuje swoje okna do Francji. 25 marca 2005 roku polski eksporter dostarczył okna zafakturowane w EUR o łącznej wartości 100 000 EUR po kursie 4,1218 PLN za 1 EUR. Uzgodniono, że cała należność za dostarczany towar nastąpi w terminie późniejszym – 7 września 2005 roku. Jednak eksporter nie zabezpieczył się przed nieoczekiwanym spadkiem kursu euro w stosunku do polskiego złotego. W ciągu wakacji nastąpiła dewaluacja euro i polski złoty umocnił się. Z tego powodu kurs euro na dzień 7 września 2005 roku wyniósł 3,9142 PLN za 1 EUR. Zamiast oczekiwanej zapłaty 412 180 PLN (100 000 x 4,1218) eksporter otrzymał tylko pomniejszoną równowartość kwoty, odpowiadającą 391 420 PLN (100 000 x 3,9142).

Te dwa przykłady znakomicie obrazują, że w każdej niemal branży istnieje ryzyko walutowe. Jeśli firma ma do czynienia z eksportem lub importem, z tym wiąże się również rozliczanie transakcji w obcych walutach, musi jakoś się zabezpieczyć przed tym ryzykiem. Sposoby jego uniknięcia wraz z przykładami zawarte są w dalszej części opracowania.

Kursy zamieszczone w opracowaniu są kursami rzeczywistymi. Dane opracowane przez Narodowy Bank Polski.


3. Rodzaje ryzyka walutowego
W praktyce spotykamy się z trzema rodzajami ryzyka walutowego: ryzyko zamiany (konwersji), ryzyko ekonomiczne i ryzyko transakcyjne.

Ryzyko zamiany (konwersji), mające miejsce przy konsolidacji sprawozdań finansowych zagranicznych podmiotów zależnych. Przykładowo, jeżeli spółki córki (spółki zależne) mające siedziby w Polsce będą musiały sporządzić sprawozdania finansowe, to poszczególne pozycje sprawozdań tych spółek będą musiały być przeliczone na walutę kraju spółki matki (oczywiście w przypadku, gdy będzie ona z innego kraju niż spółki córki). Dzięki temu możliwe jest sporządzenie później, przez spółkę matkę, jakże ważnego skonsolidowanego bilansu całej grupy. Ryzyko ekonomiczne, które informuje, że przesunięcie zmiany kursu może trwale wpłynąć na konkurencyjność i rynkową wartość firmy, na przykład zmiana kursów walutowych może spowodować istotny wzrost kosztów lub spadek planowanych dochodów z transakcji handlowych. Częścią tego rodzaju ryzyka jest ryzyko operacyjne, a przy określaniu wielkości tego ryzyka należy uwzględnić trudno przewidywalne czynniki kształtujące sytuację firmy. Ryzyko transakcyjne, tym rodzajem ryzyka zagrożone są szczególnie podmioty dokonujące wymiany towarów i usług z zagranicą oraz przeprowadzające liczne transakcje w walutach obcych. Chodzi głównie o brak zbieżności terminów realizacji z terminami rozliczenia. Powstające w ten sposób różnice kursowe bardzo istotnie wpływają na wynik finansowy firm.

Opracował:
Szymon Urbański


Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: