Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 02:40:05 -6h
Tokio (Japonia) 16:40:05 +8h
Sydney (Australia) 17:40:05 +9h
Londyn (Anglia) 07:40:05 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

150

SŁOWNIK najważniejszych wskaźników ekonomicznych

16.11.2006 15:31 czwartek

NY Fed Manufacturing/New York Empire State Index

Wskaźnik aktywności sektora produkcyjnego w Nowym Yorku opracowywany przez miejscowy bank Rezerwy Federalnej na podstawie sondażu wśród przedstawicieli 200 firm z różnych branż. Punktem wyjściowym jest poziom 0 punktów, wskazania powyżej tego poziomu sygnalizują poprawę, a poniżej - spadek koniunktury w przemyśle.  Ponieważ wskaźnik jest stosunkowo nowy (pierwsze badania przeprowadzano w 2001r.), trudno jest ocenić jego prognostyczną wartość o kondycji całej gospodarki. Ważny jest termin publikacji tego wskaźnika ponieważ przypada on w połowie miesiąca, kilka dni wcześniej niż podobne indeksy innych oddziałów Rezerwy Federalnej. Specjaliści zwracają także uwagę na szereg wskaźników cząstkowych, takich jak indeks cen surowców, dostarczających wskazówek co do tempa zmian stopy inflacji.
Consumer Confidence Index
Wskaźnik zaufania konsumentów

Raport publikowany jest w oparciu o poglądy na temat sytuacji i perspektyw gospodarki amerykańskiej opracowany na podstawie reprezentatywnej grupie 5.000 gospodarstw domowych. Respondenci oceniają warunki gospodarcze, ilość dostępnych miejsc pracy, dochód w gospodarstwie domowym. Bada się obecną sytuację gospodarstw domowych oraz prognozowanych warunków za 6 miesięcy. Indeks w 60% zbudowany jest w oparciu o sytuację prognozowaną i w 40% opiera się na sytuacji obecnej.

Publikacja danych: ostatni wtorek każdego miesiąca o godz. 10:00 EST (16:00 naszego czasu),
przez Conference Board
Consumer Price Index
Index cen konsumentów/Wskaźnik inflacji konsumentów

Jest to indeks cen, towarów i usług. Wskaźnik ten wyraża poziom cen jakie konsumenci ponoszą za typowe dobra i usługi zawarte i ich wydatkach (koszyku) w danym okresie. Informuje on o strukturze rzeczywistych wydatków gospodarstw domowych oraz o łącznych zmianach cen dóbr i usług w sferze konsumpcyjnej. Wzrost tego wskaźnika prowadzi do wzrostu stóp procentowych, co oznacza spadek cen na rynku papierów dłużnych, nominowanych w danej walucie.

Publikacja danych: około dziesiątego dnia roboczego miesiąca o godz. 08:30 EST (14:30 naszego czasu),
przez Labor Department/Bureau of Labor Statistics.Employment Report
Raport o zatrudnieniu

Jeden z najważniejszych raportów gospodarczych w Stanach Zjednoczonych. Z racji tego, że najczęściej publikowany jest on w pierwszy piątek miesiąca stanowi zwiastun dla wszystkich innych wskaźników dotyczących tego samego okresu. Raport zawiera: liczbę nowych zatrudnionych, stopę bezrobocia, przeciętną kwotę miesięcznych wynagrodzeń oraz przeciętną liczbę godzin pracy w tygodniu. Raport stanowi doskonałe źródło wiedzy o tym, które sektory aktualnie przeżywają osłabienie, a których perspektywy zaczynają być coraz lepsze. Raport o zatrudnieniu jest jednym z pierwszych sygnałów o sytuacji gospodarczej kraju.
Rynki reagują bardzo gwałtownie na dane odbiegające od oczekiwań.

Publikacja danych: jest w pierwszy piątek każdego miesiąca o godz. 8:30 EST (godz. 14:30 naszego czasu),
przez Department of Labor
FOMC Meeting (Federal Open Market Committee)
Spotkanie FOMC  (Federalny Komitet Wolnego Rynku)

FED jest odpowiedzialny za zarządzanie amerykańską polityką walutową, kontrolując banki, dostarczając usługi rządowym organizacjom i obywatelom, i utrzymującego finansową stabilność kraju.
Jest 12 regionów Fed'u w USA (każde zawieranie kilku stanów), reprezentowanym w Fed przez regionalnych komisarzy.
Stopa procentowa na walutę jest w praktyce ceną pieniądza. Im wyższa stopa procentowa (im pieniądz droższy), tym ludzie bardziej skłonni do zatrzymania go, w ten sposób umacniają się wartość pieniądza. To jest bardzo ważny wskaźnik dotyczący stopy inflacji i bardzo duży napęd rynku.
Postanowienia FOMC mają bardzo duże znaczenie, jednak – choć treść spotkania publikowana jest dwa tygodnie później i tak jest ważna dla graczy rynkowych.

Publikacja danych: spotkania odbywają sę osiem razy w roku, decyzja o głównej stopie procentowej publikowana jest około godz. 14:15 EST (20:15 naszego czasu)
 GDP - Gross Domestic Product
Produkt Krajowy Brutto

Raport bardzo istotny dla rynku walutowego. Raport przedstawiający dane na temat PKB należy do najważniejszych wskaźników, pokazuje on dynamikę rozwoju gospodarczego danego kraju. Wskaźnik zawiera konsumpcję, wydatki rządowe, inwestycje oraz bilans handlowy.
Przyjmuje się, że przy stopie bezrobocia na poziomie 5 – 5,5%, PKB powinien wynosić 2 – 2,5%.
Gdy PKB przekracza tą wartość może być to sygnałem rosnącej inflacji, gdy PKB spada poniżej 2% może być to zwiastunem recesji.

Publikacja danych: około 20 dnia roboczego każdego miesiąca 08:30 EST (14:30 naszego czasu),
przez Commerce Department/Bureau of Economic Analysis.
ISM Institute for Supply Management/Manufacturing Index
Indeks Instytutu Zarządzania Podażą

Indeks składa się z pięciu czynników: nowe zamówienia, produkcja, dostawy, zapasy oraz zatrudnienie.
Odczyt przewyższający 50% oznacza rozwój produkcji oraz całej gospodarki. Wskazanie na poziomie 45 – 50% wyraża stagnację w sferze produkcji przemysłowej przy utrzymującym się rozwoju ekonomicznym. Wartość wskaźnika poniżej 40% oznacza stagnację zarówno przemysłu jak i całej gospodarki.

Publikacja danych:  pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca o godz. 10:00 EST (16:00 naszego czasu),
przez Institute for Supply Management.
MCSI – Michigan Consumer Confidence Index
Indeks Uniwersytetu w Michigan badający nastroje konsumentów

Ważny wskaźnik określający nastroje panujące wśród konsumentów w Michigan i perspektywy dalszego rozwoju gospodarczego dla całej gospodarki USA. Na wskaźnik ma wpływ obecna sytuacja respondentów oraz ich oczekiwania związane z przyszłymi warunkami gospodarczymi. Badania przeprowadzane na grupie 700 gospodarstw domowych. Waga Indeksu wynika z faktu, iż wydatki konsumentów stanowią najważniejszy czynnik kształtujący wielkość PKB.

Publikacja danych: dziesiątego dnia miesiąca oprócz weekendów (wcześniej niż consumer confidence/wskaźnik zaufania konsumentów), zaś raport zbiorczy publikowany jest 1 dnia roboczego miesiąca
przez University of Michigan
NFP – Changes in non-farm payrolls
Zmiany w zatrudnieniu w sektorze poza rolniczym

Wskaźnik mówi o nowotworzonych miejscach pracy, tworzonych w sektorach pozarolniczych. Bardzo ważny wskaźnik, dane zbierane aż z 60 tys. gospodarstw domowych. Departament Pracy Stanów Zjednoczonych przeprowadza każdego miesiąca dwa oddzielne badania: bieżące badanie populacji (current population survey, household survey) i badanie bieżących statystyk dotyczących zatrudnienia (current employment statistics survey, establishment survey). Dane do obu badań są zbierane w poszczególnym tygodniu lub okresie płatności wynagrodzeń dla pracowników.
Wskaźnik odzwierciedla sytuację ekonomiczną kraju. Wysokie wartości indeksu stanowią pozytywny sygnał i mogą przyczyniać się do aprecjacji waluty danego kraju.

Publikacja danych: każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 8:30 EST (14:30 naszego czasu),
przez Labor Department/Bureau of Labor Statistics
PMI – Purchasing Managers Index/Chicago Purchasing Managers’ Index
Wskaźnik obrazujący aktywność sektora wytwórczego na podstawie danych menedżerów ds. zakupów w okręgu Chicago.

Przyjmuje się że wskaźnik przekraczający 50% jest sygnałem wzmożonej aktywności przemysłowej, zaś poniżej – recesję. Rynki finansowe przywiązują dużą uwagę do tego wskaźnika, gdyż na jego podstawie można przewidzieć zmiany w aktywności przemysłu w skali całego kraju, mierzonej za pomocą Indeksu Instytutu Zarządzania Podażą. Główną zaletą jest to, że publikowany kilka dni wcześniej przed raportem NAPM, a dotyczy tego samego okresu.

Publikacja danych: pierwszy roboczy dzień miesiąca o godz. 10:00 EST (16:00 naszego czasu) (ostatni roboczy dzień miesiąca).
Retail Sales Data/Retail Sales less Automotives
Dane na temat sprzedaży detalicznej/dane na temat sprzedaży detalicznej bez uwzględnienia samochodów

Dane na temat sprzedaży detalicznej: samochody, materiały budowlane, meble, benzyna, odzież, obroty domów towarowych, sklepów spożywczych, restauracji. Wskaźnik pokazuje szacunkową wartość miesięcznej sprzedaży detalicznej w danej gospodarce. Dane prezentowane są w cenach bez uwzględnienia inflacji. Indeks pokazuje cenne informacje na temat zachowań konsumentów. Szczególnie istotne są dane z rynku amerykańskiego ponieważ wydatki osobiste amerykanów stanowią ponad 2/3 PKB. Raport taki nie ujmuje usług.
Obok tego raportu, rynki zwracają uwagę również na sprzedaż detaliczną bez uwzględnienia sprzedaży samochodów (Retail Sales less Automotives), gdyż wskaźnik sprzedaży detalicznej potrafi się zmieniać, co powoduje pewne zmiany w pierwotnych szacunkach.

Publikacja danych: około 12 dnia roboczego miesiąca o godz. 8:30 EST (14:30 naszego czasu),
przez Commerce Departament/Census Bureau.
Tankan Survey
Raport Banku Japonii

Raport Centralnego Banku Japonii odnośnie nastrojów przedsiębiorców. Publikowane dane odnoszą się do wszystkich firm, ale również osobno dla większych i mniejszych. Pozwala to na poznanie w jakim świetle poszczególne grupy przedsiębiorców postrzegają przyszłość gospodarczą swojego kraju. W raporcie znajdziemy odpowiedzi odnoszące się do oceny bieżącego i przyszłego zachowania się takich wskaźników jak warunki gospodarcze, poziom zapasów, wykorzystanie mocy produkcyjnych i poziom zatrudnienia. Główny indeks Tankan powstaje poprzez odjęcie od liczby pozytywnych odpowiedzi liczby negatywnych odpowiedzi. Spadające wartości sugerują, że coraz więcej przedsiębiorców zaczyna postrzegać sytuację gospodarczą kraju jako złą, choć generalnie pozostaje ona korzystna w opinii większości. Ujemne wartości oznaczają natomiast że gospodarka znajduje się w stanie poważnego zagrożenia recesją.

Publikacja danych: cztery razy w roku (kwiecień, lipiec, październik i w połowie grudnia) o godz. 10:50 pm GMT (23:50 naszego czasu),
przez Bank of Japan (BoJ);
TIC (Treasury International Capital) Dane o transakcjach na długoterminowych papierach wartościowych
Dane pokazują skalę napływu kapitałów netto.

Dane TIC dostarczają informację o najbardziej ważnej drodze. Stany Zjednoczone finansują jego deficyt rachunku bieżącego: sprzedając cudzoziemcom długoterminowe papiery wartościowe, albo eksportując dług. Ważne jest to, że są inne sposoby finansowania deficytu: pożyczanie od obcych banków albo przyciągające netto przypływy FDI. Ale odkąd dopływy FDI były ujemne i napływy banku zmierzają być małe, najwięcej ze sfinansowania amerykańskie potrzeby pochodziły z sprzedaży długoterminowych papierów wartościowych cudzoziemcom. Dane TIC dobrze pokazują jak kraj jest postrzegany wśród międzynarodowych inwestorów. Uważa się to jako ważny napęd rynku.

Publikacja danych: około 12. dnia roboczego każdego miesiąca, o godz. 9:00 EST (15:00 naszego czasu)
Trade Balance
Bilans Handlowy

Stanowi zestawienie wartości dóbr i usług eksportowych oraz importowych. Jest to różnica między wartością eksportu, a importu danego kraju i stanowi saldo handlowe. Jego dodatnia wartość wyraża przewagę towarów wyeksportowanych za granicę nad towarami sprowadzonymi do kraju, zaś ujemna – jej odwrotność. Dane na temat bilansu handlowego są ważne i śledzone z uwagą przez uczestników rynku walutowego zwłaszcza w odniesieniu tych danych do innego wskaźnika jakim jest przepływ kapitałów. Aby posiadać pełniejsze dane, razem z tym wskaźnikiem, brany jest pod uwagę również Capital net flows (przepływy pieniężne netto) jako część bilansu bieżącego. Zarówno bilans handlowy jaki i kapitałowy zawiera się w bilansie bieżącym.

Publikacja danych: około 20 dnia miesiąca (dzień roboczy) o godz. 8:30 EST (14:30 naszego czasu),
przez Commerce Departament/Census Bureau
Beige Book
Raport Banków Federalnych

Raport o stanie gospodarki, obrazujący bieżącą sytuację w gospodarce oraz oczekiwania co do dalszego rozwoju w poszczególnych rejonach Stanów Zjednoczonych. Raport zawiera informacje ze wszystkich 12 okręgów i oddziałów bankowych FED oraz opinie ekonomistów, ekspertów rynkowych i głównych biznesmenów, którzy wyrażają swoje zdania i oczekiwania na temat rozwoju gospodarczego.
Raport jest publikowany osiem razy w roku. W pośredni sposób stanowi on zainteresowanie ze strony rynków, aczkolwiek jest źródłem analizy i w części może wpływać na decyzję dotyczące przyszłej polityki monetarnej.

Publikacja danych: w dwie środy każdego miesiąca przed posiedzeniami FOMC o 2:15 pm EST (20:15 naszego czasu)
przez Federal Reserve Board.
ECI - Employment Cost Index
Wskaźnik zmian kosztów zatrudnienia

Jest wskaźnikiem obrazującym dynamikę zmian wynagrodzeń pracowników. Oprócz danych zawartych w comiesięcznym wskaźniku wynagrodzeń zawiera dodatkowe informacje, takie jak premie czy koszty odpraw pracowników. Warto zwracać uwagę na ten wskaźnik z uwagi na jego sygnał co do kierunku przyszłej inflacji.

Publikacja danych: co kwartał w ostatni czwartek (stycznia, kwietnia, lipca i października) o godz. 8:30 EST (14:30 naszego czasu),
przez Bureau of Labor and Statistics
PCE - Personal Consumption Expenditure
Osobiste wydatki konsumpcyjne

Wydatki konsumpcyjne reprezentują zmianę w ilość nabywanych dóbr i usług przez gospodarstwa domowe. Posiadają one największy udział w PKB, dzięki temu można stosować ten wskaźnik do szacowania przyszłego PKB. Oprócz tego w tym raporcie podane są również: oszczędności gospodarstw domowych oraz wynikająca z nich stopa oszczędności gospodarstw domowych w porównaniu do wydatków konsumpcyjnych.

Publikacja danych: ostatniego dnia każdego miesiąca o godz. 8:30 EST (14:30 naszego czasu)
Budget Statement Monthly
Miesięczny bilans budżetowy

Miesięczne sprawozdanie Amerykańskiego rządu (działu skarbu państwa), pokazujące miesięczny deficyt budżetowy albo nadwyżkę.
Poziom deficytu/nadwyżki dotyczy poziomu emisji amerykańskich obligacji rządowych, stąd – ich cena. W dodatku, to sprawozdanie odbija się na poziomie podatku płaconemu rząd, który jest oczywisty z poziomem aktywności ekonomicznej. W takim ujęciu, kwietniowe sprawozdanie jest nawet ważniejsze niż inne miesięczne sprawozdania.
Composite Index of Leading Indicators/Index of Leading Economic Indicators
Indeks prowadzących wskaźników ekonomicznych

Index ten zazwyczaj osiąga ekstrema szybciej niż ogólny cykl ekonomiczny co czyni go ważnym narzędziem do przewidywania i planowania. Składniki wskaźnika LEI są wybrane z różnych sektorów ekonomicznych włączając produkcję, budownictwo, finanse i czynniki konsumenckie.
Indeks zwykł prognozować kierunek ruchów ekonomii w nadchodzących miesiącach. Indeks jest sporządzony 10 ekonomicznych komponentów, czyje zmiany zmierzają poprzedzić zmiany w ogólnie ekonomii. Te 10 komponentów włączają:
1. przeciętna ilość godzin tygodnia pracy;
2. przeciętna liczba początkowych podań bezrobotnych;
3. ilość nowych zamówień na dobra konsumpcyjne i materiały;
4. szybkość dostawy nowych towarów do sprzedawców od dostawców;
5. ilość nowych kontraktów i zamówień na nowe fabryki i wyposażenie;
6. ilość nowych pozwoleń na budowę (budynków mieszkalnych);
7. indeksu S&P 500;
8. podaż pieniądza (wskaźnik M2);
9. rozpiętość pomiędzy długoterminowymi i krótkoterminowymi stopami procentowymi;
10. nastroje konsumentów.

Rynki walutowe rzadko reagują na ten wskaźnik.
Indykatory te są istotne również dla Banku Rezerw Federalnych, która decyduje o zmianach w stopach procentowych.)

Publikacja danych: około 20 każdego miesiąca o godzinie 10:00 EST (16:00 naszego czasu),
przez The Conference Board
Current Account
Saldo obrotów bieżących

Teoretycznie to jeden z najważniejszych wskaźników makroekonomicznych. Przepływy towarowe pomiędzy dwoma krajami i wynikające z nich popyt i podaż na waluty powinny determinować kursy walutowe. Przykładowo dodatnie saldo obrotów bieżących Japonii w dużym stopniu przyczynia się do silnego kursu waluty tamtego kraju. Z uwagi jednak, że w wielu rozwiniętych krajach wskaźniki bilansu płatniczego podawane są do publicznej wiadomości z opóźnieniem (przykładowo za marzec w maju) publikacje te nie mają większego znaczenia. Inaczej jest w przypadku krajów typu emerging-markets, do których zaliczamy Polskę. Kraje te silniej narażone są na przepływy towarowe. Ze względu na wiele publikacji naukowych łączących niekorzystne wyniki current account z załamaniem się kursu waluty danego kraju i ewentualnym kryzysem, kursy walut tych krajów mogą reagować bardzo silnie na inne od oczekiwań wyniki salda obrotów bieżących.

Publikacja danych: kwartalnie, ok. szóstego tygodnia przed końcem każdego kwartału,
przez Bureau of Economic Analysis (BEA)
Durable Goods/Durable Goods Orders
Wskaźnik zamówień na dobra trwałe

Wskaźnik mierzy wyrażoną w dolarach amerykańskich wartość zamówień zarówno krajowych, jak i zagranicznych złożonych w danym miesiącu na dobra trwałego użytku (amortyzacja powyżej 3 lat). Wielkość zamówień stanowi jeden z najważniejszych indeksów określających kondycję przemysłu. Zamówienia na dobra trwałe mają charakter wyprzedzający w stosunku do zachowania przykładowo produkcji przemysłowej i pokazują jaka jest presja popytu w gospodarce. Wzrost zamówień wskazuje na umacnianie się popytu, co prawdopodobnie zaowocuje zwiększeniem produkcji i zatrudnienia. Dane te są śledzone przez uczestników rynku, aczkolwiek cechuje się zmiennością, a ich publikacja ma miejsce pod koniec danego miesiąca, gdy znane są już raport o sprzedaży detalicznej, raport o zatrudnieniu, inflacja CPI i PPI, co powoduje, że rynki finansowe nie przywiązują aż takiej wagi do tych danych. Zamówienia na dobra trwałe są zaburzane przez np. duże zamówienia wojskowe, dlatego też aby dane były bardziej wiarygodne, wyróżnia się Core Durable Goods – zamówienia wykluczające zamówienia przemysłu obronnego i Capital Durable Goods - zamówienia na dobra kapitałowe. Natomiast gwałtowne i nieoczekiwane zmiany tego wskaźnika mogą mieć wpływ na rynek.

Publikacja danych: czwarty tydzień każdego miesiąca (ok. 26 dnia) o godz. 8:30 EST  (14:30 naszego czasu),
przez Labor Department/Bureau of Labor Statistics.
GDP Price Deflator
Delator ceny PKB

Deflator PKB pokazuje jak duża zmiana w roku wyjściowym PKB ma wpływ na zmianach w poziomie cen. Znany też jako „PKB deflator ukrytej ceny”. Ponieważ nie jest on oparty na ustalonym koszu towarów i usług, deflator PKB daje większe korzyści niż wskaźnik wzrostu cen towarów konsumpcyjnych (CPI). Zmienia się w próbkach konsumpcji czyli wprowadzenie nowych towarów i usługi jest automatycznie odzwierciedlone w deflatorze.
Dane te mają średnie znaczenie dla rynków.

Publikacja danych: ostatni dzień kwartału o godz. 8:30 EST (14:30 naszego czasu)
Housing Starts/Building Permits Starts
Liczba rozpoczętych budów

Raport o liczbie rozpoczętych budów jest publikowany w większości krajów. Jest on istotnym elementem narodowej gospodarki i pokazuje siłę przyszłego rynku nieruchomości w danym kraju. Świadczy on również o zaufaniu konsumentów do perspektyw gospodarczych. Jeżeli liczba rozpoczętych budów rośnie, wówczas można powiedzieć, że konsumenci są raczej pewni o przyszłość swoich dochodów, które pozwolą im na sfinansowanie domów. W tym raporcie zawarta jest również liczba zezwoleń na budowę, które stanowią potwierdzenie dla danych o liczbie rozpoczętych domów. Dobra koniunktura na rynku nieruchomości odzwierciedla rozwój gospodarczy kraju. Niski poziom aktywności na rynku nieruchomości może być sygnałem recesji. Ogólnie rynki finansowe słabo reagują na dane z rynku nieruchomości, aczkolwiek dane te często są wyrazem zaufania konsumentów do perspektyw gospodarczych i pozwalają wesprzeć długoterminowe prognozy trendów na rynkach walutowych.

Publikacja danych: w połowie miesiąca o godz. 8:30 EST (14:30 naszego czasu),
przez Department of Commerce/Census Bureau
Industrial Production Capacity; Production Utilization
Wskaźnik produkcji przemysłowej

Wskaźnik ten mierzy zmiany w produkcji sektora przemysłowego, kopalnianego oraz sektora usług elektrycznych i gazowych, ujmuje on zarówno towary wyeksportowane jak i sprzedane w kraju. Jest wykorzystywany do prognozowania zmiany PKB danego kraju. W istotny sposób wpływa na zachowanie rynku walutowego choć produkcja przemysłowa nie stanowi już głównej siły napędowej gospodarek.

Publikacja danych: około połowy każdego miesiąca  o 09:15 EST (15:15 naszego czasu)
przez Federal Reserve Board
Initial Jobless Claims
nowe podania o zasiłki dla bezrobotnych (Initial Claims)/ liczba bezrobotnych (Jobless Claims)

Liczba tego wskaźnika wpływa na prognozę danych zawartych w raporcie zatrudnienia, w którym zawarte są między innymi takie wskaźniki jak: liczba podań o zasiłki dla osób, które po raz pierwszy się o nie ubiegają, liczba osób ubiegających się po raz kolejny oraz średnia z tych wartości.
Dane nie wywołują znaczących ruchów na rynku walutowym.

Publikacja danych: każdy czwartek o 8:30 EST (14:30 naszego kraju),
przez Department of Labor Employment & Training Administration.
Philadelphia Fed Index (Business Outlook Survey)/Philly Index
Indeks nastrojów prowadzonych przez Bank Rezerwy Federalnej w Filadelfii

Jest to indeks aktywności sektora przetwórczego w rejonie Filadelfii (stany Pensylwania, New Jersey, Delaware). Opracowywany przez oddział Rezerwy Federalnej w Filadelfii, na podstawie ankiety przeprowadzanej wśród menedżerów odpowiedzialnych za zaopatrzenie przedsiębiorstw. Ekonomiści, analitycy i inwestorzy przywiązują do tego wskaźnika dużą wagę, gdyż po pierwsze jest ogłaszany jako jeden z pierwszych spośród licznych comiesięcznych regionalnych indeksów aktywności gospodarczej, dostarczając najbardziej aktualnych informacji o kondycji gospodarki. Nieoczekiwane dane wynikające z nastrojów mogą wpływać na rynek. Zaletą tego wskaźnika jest także struktura branżowa przedsiębiorstw biorących udział w badaniu, zbliżona do ogólnokrajowej. W raporcie ujmuje się m.in. zatrudnienie, zamówienia czy aktywność gospodarczą.
Wskazania wyższe niż zero punktów sygnalizują, ekspansję sektora przetwórczego, a to z kolei zapowiada wzrost gospodarczy. Spadek poniżej tego poziomu interpretowany jest natomiast jako spadek tej aktywności.


Publikacja danych: początek drugiej połowy każdego miesiąca o godz. 10:00 EST (16:00 naszego czasu)
przez Federal Reserve Bank of Philadelphia
PPI - Producer Price Index
wskaźnik inflacji producentów
core PPI – nie uwzględnia cen energii i żywności

Dane na temat inflacji cen producentów czyli tzw. wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu. Mówi o dynamice zmian cen dóbr oferowanych przez wytwórców i rolników (nie ujmuje cen usług i produktów importowanych do kraju).
Rynki finansowe zwracają uwagę ma publikowane comiesięczne dane na temat procentowej zmiany cen dóbr finalnych, ze względu jednak na duża sezonowość zmian cen żywości i cen energii, często pomija się te czynniki przy odczycie (stosuje się wtedy tzw. inflację bazową - Core rate PPI).
Silny wzrost wskaźnika i zwiększone oczekiwania inflacyjne mogą być negatywnie odebrane przez inwestorów, wywołując osłabienie waluty. Wskaźnik ten jest bardzo istotny i śledzony przez graczy rynkowych, gdyż wzrost tego wskaźnika jest pierwszym sygnałem pojawienia się inflacji. Raport PPI publikowany jest kilka dni wcześniej przed raportem o cenach płaconych przez konsumentów i często służy analitykom do prognozowania danych zawartych w tym drugim raporcie. Raport ten pozwala nam prognozować posunięcia banków centralnych, zachowanie PPI wyprzedza czasami ruchy wskaźnika CPI.

Publikacja raportu: drugi pełny tydzień każdego miesiąca o godz. 8:30 EST (14:30 naszego czasu)Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: