Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl Sfera-Finansow.pl
oferty biznesowe   giełda samochodowa   oferty pracy   english version

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 10:32:13 -6h
Tokio (Japonia) 00:32:13 +8h
Sydney (Australia) 01:32:13 +9h
Londyn (Anglia) 15:32:13 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych - marzec i kwiecień - Empriz Group

08.02.2008 10:16 piątek

Celem kursu jest:

    · nabycie, uzupełnienie przez przyszłych członków rad nadzorczych wiedzy potrzebnej do pełnienia w sposób profesjonalny i odpowiedzialny funkcji nadzorczych nad działalnością spółki
    · przygotowanie uczestników do pomyślnego zdania egzaminu przed Komisją Ministerstwa Skarbu Państwa


Kurs adresujemy do:

    · kandydatów oraz członków zarządu i rad nadzorczych spółek działających w oparciu
      o Kodeks Spółek Handlowych
    · przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego
    · dyrektorów i kierowników przedsiębiorstw państwowych przygotowujących się do pełnienia
      funkcji stałego nadzoru nad działalnością spółki
    · przedstawicieli związków zawodowych wybieranych do rad nadzorczych jako delegat załogi


Metodyka prowadzenia zajęć:

    · program kursu został przygotowany zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Rady Ministrów
      z dnia 7 września 2004 roku w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków
      rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem
      (Dz.U

. Nr 198/2004, poz. 2038)
    · mała liczebność grupy gwarantuje aktywne uczestnictwo, bezpośredni kontakt z ekspertami
      w poszczególnych dziedzinach, którzy prowadzą zajęcia, możliwość konsultacji problemów
      oraz przedyskutowania wszelkich wątpliwości, realizację ćwiczeń indywidualnych i grupowych
    · symulacja egzaminu pozwoli ocenić uczestnikom kursu szanse na jego zdanie, wyeliminować ewentualne braki, zmniejszyć element stresu

 


Program szkolenia


1 marca 2008 r.

ROLA PAŃSTWA W GOSPODARCE

    · Publicznoprawne i prywatnoprawne funkcje państwa (imperium i dominium);
    · Skarb Państw jako forma działania państwa w stosunkach cywilnoprawnych
    · Zamówienia publiczne
    · Zasady wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa
    · Podstawowe kompetencje w sferze gospodarki wybranych organów państwowych (Minister Finansów, Skarbu Państwa, Gospodarki, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urząd ochrony Konkurencji i konsumentów i inne)

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

    · Dopuszczalność pomocy
    · Przesłanki udzielania pomocy
    · System organizacyjny
    · Plan restrukturyzacji w oparciu o przepisy o pomocy publicznej.
    · Sprawozdawczość i monitoring
    · Stan prawny i faktyczny po 1 maja 2004 r.

PROBLEMATYKA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W PROCESIE KOMERCJALIZACJI I PRYWATYZACJI ORAZ SKUTKI TYCH PROCESÓW W ŚWIETLE PRAWA PRACY

    · Rola organów spółki w procesach prywatyzacji w świetle prawa pracy
    · Podstawowe regulacje kodeksu pracy
          - pojęcie stosunku pracy
          - sposoby nawiązania stosunku pracy
          - rodzaje umów o pracę
          - sposoby rozwiązania stosunku pracy
    · Uprawnienia pracownicze wynikające z Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
      przedsiębiorstw państwowych
    · Kompetencje związków zawodowych
    · Zwolnienia grupowe (restrukturyzacja zatrudnienia)

 

2 marca 2008 r.

ZASADY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW

    · Pojecie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy, małe i średnie przedsiębiorstwa, mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy
    · Swoboda działalności gospodarczej i jej ograniczenia (koncesje, zezwolenia, zgody administracyjne, działalność regulowana)
    · Tajemnica prawnie chroniona, ochrona dóbr osobistych oraz ochrona informacji niejawnych
    · Rejestr przedsiębiorców i inne rejestry
    · Zasady uczciwej konkurencji
    · Ochrona konsumentów
    · Działalność przedsiębiorców zagranicznych

 

8 marca 2008 r.

KOMPETENCJE ORGANÓW SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO W TYM ZASADY FUNKCJONOWANIA RAD NADZORCZYCH W JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁKACH SKARBU PAŃSTWA

    · Odpowiedzialność członków rad nadzorczych i zarządów
    · Zasady powoływania i wynagradzania członków zarządu
    · Tryb przeprowadzania konkursu w celu wyłonienia osoby, której będzie powierzone sprawowanie zarządu w spółce
    · Wynagrodzenie osób zarządzających w spółkach z udziałem Skarbu Państwa   


9 marca 2008 r.

 ŁAD KORPORACYJNY/CORPORATE GOVERNANCE/ W SPÓŁKACH

    · Cel wprowadzania zasad Corporate Governance
    · Zasady dobrych praktyk w tym dobre praktyki rad nadzorczych, zarządów i walnych zgromadzeń
    · Standardy pracy członków rad nadzorczych
    · Rola akcjonariuszy w ładzie korporacyjnym

PRAWO UPADŁOŚCIOWE, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE I INNE POSTĘPOWANIA NAPRAWCZE

    · Prawo upadłościowe
          - zdolność upadłościowa i przesłanki ogłoszenia upadłości
          - skutki prawne ogłoszenia upadłości podmiotu gospodarczego
          - rola i czynności organów występujących w postępowaniu upadłościowym
          - rola wierzyciela w postępowaniu upadłościowym, jego prawa i obowiązki
          - układ w upadłości
    · Prawo układowe
          - charakterystyka postępowania układowego jako postępowania uzdrawiającego dłużnika
          - ustawowe przesłanki otwarcia postępowania układowego
          - rola i czynności organów występujących w postępowaniu układowym

 

15 marca 2008 r.

BIZNES PLAN

    · Istota biznes planu i cel jego sporządzania
    · Adresaci biznes planu
    · Logika tworzenia biznes planu
    · Analiza zewnętrznych uwarunkowań działania firmy
    · Struktura biznesu planu
    · Analiza przypadku konstrukcji biznes planu
    · Organizowanie, wdrażanie i kontrola programów marketingowych

WPROWADZENIE DO RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU

    · Rachunkowość jako źródło informacji
    · Rachunkowość zarządcza a rachunkowość finansowa
    · Rola rachunkowości zarządczej przy podejmowaniu decyzji gospodarczych
    · Narzędzia analizy ekonomiczno - finansowej
    · Istota, funkcje i zadania controllingu
    · Budżetowanie i analiza odchyleń

 

16 marca 2008 r.

SPÓŁKI HANDLOWE - TWORZENIE, ŁĄCZENIE, PODZIAŁ, FUNKCJONOWANIE I LIKWIDACJA

    · Spółka jawna
    · Spółka partnerska
    · Spółka komandytowa
    · Spółka komandytowo-akcyjna
    · Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
    · Spółka akcyjna
    · Łączenie spółek handlowych
          - sposoby łączenia spółek, charakter prawny połączenia
          - ramowa procedura łączenia spółek
    · Podział spółek
          - sposoby podziału spółek, charakter prawny podziału
          - ramowa procedura łaczenia spółek
    · Przekształcanie spółek handlowych
          o wymagania formalne przekształcenia spółki
          - ramowa procedura przekształcenia spółki
    · Spółka europejska i europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych
          - regulacje prawa unijnego dotyczące spółki europejskiej
          - regulacje prawa unijnego dotyczące europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych
          - charakter prawny spółki europejskiej na gruncie ustawy (rodzaj spółki akcyjnej)
          - sposoby powstawania spółki europejskiej
          - charakter prawny europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych

 

29 marca 2008 r.

RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE W PRZEDSIĘBIORSTWIE

    · Pojęcie i zakres rachunkowości
    · Podstawowe regulacje prawne dla rachunkowości w Polsce i na świecie
    · Podstawowe zasady rachunkowości
    · Schemat przebiegu zdarzeń w rachunkowości
    · Układ i struktura bilansu
    · Układ i struktura rachunku wyników
    · Rachunek przepływów pieniężnych
    · Analiza sprawozdań finansowych
          - analiza bilansu
          - analiza rachunku zysków i strat
          - analiza rachunku przepływów pieniężnych

 

30 marca 2008 r.

RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

    · Analiza wskaźników
    · Wartość pieniądza w czasie
    · Planowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy
    · Analiza progu rentowności
    · Źródła długoterminowego finansowania firmy

RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

    · Przesłanki podejmowania działań restrukturyzacyjnych
    · Techniki restrukturyzacji oparte na aktywach i pasywach
    · Metody restrukturyzacji finansowej w oparciu o prawo upadłościowe i naprawcze oraz Ustawę o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków
    · Budowa programu restrukturyzacji
    · Efekty restrukturyzacji

 

4 kwietnia 2008 r.

RYNEK KAPITAŁOWY W POLSCE

    · Organizacja i funkcjonowanie
    · Zasady obrotu Papierami wartościowymi

ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO

    · Pojęcie osoby fizycznej i osoby prawnej
    · Przedstawicielstwo (ustawowe, pełnomocnictwo, prokura)
    · Oświadczenie woli, czynności prawne i ich forma
    · Posiadanie i prawa rzeczowe (własność, prawa rzeczowe ograniczone, użytkowanie wieczyste)
    · Podstawowe prawa obligacyjne w zakresie korzystania z mienia oraz sposób prowadzenia działalności gospodarczej

 

5 kwietnia 2008 r

KOMERCJALIZACJA I PRYWATYZACJA

    · Zasady funkcjonowania spółki powstałej w wyniku komercjalizacji
    · Analizy przedprywatyzacyjne
    · Pojęcie prywatyzacji
    · Tryb zbywania akcji Skarbu Państwa  

METODY WYCENY MIENIA PRZEDSIĘBIORSTW

    · Majątkowe
    · Rynkowe
    · Wycena nieruchomości

 

6 kwietnia 2008 r.

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

    · Pojęcie zarządzania
    · Struktura organizacyjna a otoczenie firmy
    · Zarządzanie zasobami ludzkimi
    · Planowanie i podejmowanie decyzji w organizacjach gospodarczych
    · Strategia i zarządzanie strategiczne

MARKETING W PRZEDSIĘBIORSTWIE

    · Zarządzanie marketingowe
    · Planowanie strategiczne biznesu
    · analiza możliwości rynkowych

 

12 kwietnia 2008 r.

SYMULACJA EGZAMINU

_______________________

Zajęcia odbywać się będą w trybie weekendowym, w następująych terminach:

Sesja I - 1 - 2 marca 2008 r.
Sesja II - 8 - 9 marca 2008 r.
Sesja III - 15 - 16 marca 2008 r.
Sesja IV -29 - 30 marca 2008 r.
Sesja V - 4 - 5 - 6 kwietnia 2008 r.
Sesja VI -12 kwietnia 2008 r. - SYMULACJA EGZAMINU PISEMNEGO

TESTY ON-LINE
Chcąc jeszcze lepiej przygotować Państwa do egzaminu państwowego dla Kandydatów na członków rad nadzorczych, dajemy Państwu możliwość sprawdzenia swojej widzy na specjalnie przygotowanych TESTACH ON-LINE. Testy obejmują przykladowe pytania egzaminacyjne oraz pytania przygotowane przez Radę Programową z zakresu tematycznego kursu jak i egzaminu.

Miejsce szkoleń
Centrum Szkoleniowe EMPRIZ
ul. Trębacka 3
Warszawa

Cena wynosi: 2 750,00 zł
Cena udziału w kursie przy zgłoszeniu do dnia 09.02.2008 r. - 2 750 zł, od 10.02.2008 r. - 2 950 zł
RABATY: przy zgłoszeniu 2 osób - rabat 5%, przy zgłoszeniu 3 lub więcej - rabat 10%
Cena egzaminu państwowego wynosi 850 zł

Cena obejmuje: udział w kursie, materiały dydaktyczne, oficjalny zestaw pytań egzaminacyjnych, płytę CD-ROM z elektroniczną wersją materiałów oraz aktami prawnymi powiązanymi z tematyką, bezpłatny dostęp do Bazy Prawa Polskiego Nettax, pakiet konferencyjny, catering (obiad, kawa, herbata, słodki poczęstunek podczas wszystkich sesji kursu), certyfikat ukończenia kursu, udział w symulacji egzaminu testowego jaki później większość uczestników kursu będzie zdawać przed Komisją Ministerstwa Skarbu Państwa oraz dostęp do SERWISU TESTÓW ON-LINE.

 

Formularz zgłoszeniowy


Organizator
   EMPRIZ Group
   ul. Trębacka 3
   00-074 Warszawa
   infolinia 0-801 033 044
   tel. (22) 448 73 70
   fax (22) 448 71 70
   www.empriz.pl

 

 

               

     

 

Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: