Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl Sfera-Finansow.pl
oferty biznesowe   giełda samochodowa   oferty pracy   english version

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 10:32:27 -6h
Tokio (Japonia) 00:32:27 +8h
Sydney (Australia) 01:32:27 +9h
Londyn (Anglia) 15:32:27 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

Dokumentacja działalności spółek prawa handlowego - 21/22 kwietnia - Empriz Group

08.02.2008 11:43 piątek

Celem  szkolenia jest przedstawienie procedur organizacyjno – prawnych prawidłowego
funkcjonowania spółek, w następujących obszarach:

    · „dokumentacja wewnętrzna” – jakie są procedury tworzenia dokumentów uchwał, protokołów, regulaminów oraz zapisów statutu spółki dla poszczególnych organów? jakie są obowiązki informacyjne oraz dostępność wspólników do dokumentów spółki? kto i w jaki sposób opowiada za prawidłowy obieg oraz nadzór nad dokumentacją?
    · „dokumentacja zewnętrzna” – jak tworzyć dokumenty zgodnie z kodeksem spółek handlowych? jakie są zasady zawierania umów przez pełnomocników i prokurentów? kiedy zawierać i jakie są skutki podpisania listu intencyjnego oraz umowy przedwstępnej?
    · „dokumentacja księgowa” – jakie są kryteria podziału dokumentów księgowych? jakie wymagania musi spełniać dokument księgowy aby stanowił wiarygodny dowód przeprowadzania operacji gospodarczych? jaka jest odpowiedzialność zarządu i pracowników za prawidłowy obieg dokumentów księgowych w spółce?


Szkolenie adresujemy do:

    · członków rad nadzorczych
    · członków zarządów spółek
    · radców prawnych
    · menedżerów wszystkich szczebli zarządzania
    · ekspertów działów nadzoru właścicielskiego
    · szefów biur obsługi zarządu
    · pracowników działów analiz


Metodyka pracy podczas szkolenia:

    · wykład w formie informacyjno – doradczej z prezentacją przykładów dotyczących obiegu dokumentów w spółce
    · indywidualne i grupowe dyskusje z prelegentami dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów
      z Państwa praktyki zawodowej

 

Program szkolenia

W trakcie szkolenia omówione zostaną poniższe zagadnienia:
"ZEWNĘTRZNY" OBIEG DOKUMENTÓW A CZYNNOŚCI PRAWNE

    · znaczenie dokumentu - problematyka czynności prawnych
    · ustalanie treści dokumentu - treść główna, załączniki, uzupełnienia

PROBLEMATYKA PRAWIDŁOWEJ REPREZENTACJI PRZY PODPISYWANIU UMÓW

    · zawieranie umów przez zarząd/wspólników spółek
    · zawieranie umów przez prokurentów i pełnomocników

LISTY INTENCYJNE I UMOWY PRZEDWSTĘPNE

    · niezbędne elementy listów intencyjnych
    · niezbędne elementy umów przedwstępnych (tzw

. skutek „słabszy" i skutek „silniejszy")

DOWODY KSIĘGOWE JAKO INFORMACJA PRZEBIEGU WYKONYWANYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH W SPÓŁCE

    · rola dokumentów księgowych
    · kwalifikacja dokumentów księgowych - ze względu na jednostkę wystawiającą dowody księgowe

WYMOGI STAWIANE PRAWIDŁOWEMU SPORZĄDZANIU DOKUMENTOM KSIĘGOWYM WG USTAWY O RACHUNKOWOŚCI

    · poprawnie wystawiony dokument księgowy - jakie elementy powinien zawierać?
    · kontrola dokumentów księgowych - co powinna obejmować?

STATUT/ UMOWA SPÓŁKI - OBLIGATORYJNE I FAKUTATYWNE ZAPISY STATUTU, UMOWY SPÓŁKI

    · przedmiot działalności \ ustanowienie organów spółki i sposób ich powoływania
    · tryb uchwalania zmian w statucie / umowie spółki

ZASADY FUNKCJONOWANIA ORAZ ORGANIZACJA POSIEDZEŃ ORGANÓW SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

    · organizacja posiedzeń w spółkach z ograniczona odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych
    · zasady funkcjonowania oraz organizacja posiedzeń zarządu w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych

PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ ORGANY SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

    · treść projektu uchwały
    · odpowiedzialność biura zarządu za dokumentację z posiedzeń

PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ ORGANÓW SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

    ·  treść protokołu - co protokół powinien zawierać?
    · odpowiedzialność biura zarządu za zgodność i archiwizację protokołów

REGULAMINY SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

UMOWY ZAWIERANE Z CZŁONKAMI ZARZĄDU

INFORMACJE O SPÓŁCE DOSTĘPNE W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

    · obowiązek rejestracji - procedura
    · dostęp do informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym

DOKUMENTACJA W ZAKRESIE INFORMACJI PRAWNIE CHRONIONYCH

_________________________

Termin
21/22 kwietnia 2008, Warszawa

Miejsce szkoleń
Centrum Szkoleniowe EMPRIZ
Ul. Trębacka 3
Warszawa

Cena wynosi: 1 090,00 zł
Cena udziału w warsztatach przy zgłoszeniu do dnia: 07.04.2008 r.. - 1090 zł, od 08.04.008r. - 1290 zł
RABATY: przy zgłoszeniu 2 osób - rabat 5%, przy zgłoszeniu 3 lub więcej - rabat 10%
Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, płytę CD-ROM z elektroniczną wersją materiałów, pakiet konferencyjny, certyfikat ukończenia szkolenia, catering (obiad każdego dnia, kawa, herbata, słodki poczęstunek) oraz dostęp do Bazy Prawa Polskiego Nettax

Formularz zgłoszeniowy


Organizator
   EMPRIZ Group
   ul. Trębacka 3
   00-074 Warszawa
   infolinia 0-801 033 044
   tel. (22) 448 73 70
   fax (22) 448 71 70
   www.empriz.pl

 

 

               

     

 

 

Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: