Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl Sfera-Finansow.pl
oferty biznesowe   giełda samochodowa   oferty pracy   english version

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 03:33:30 -6h
Tokio (Japonia) 17:33:30 +8h
Sydney (Australia) 18:33:30 +9h
Londyn (Anglia) 08:33:30 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych - 29/30 marca - Europejska Grupa Doradcza

08.02.2008 12:53 piątek

Kurs oraz egzamin organizowane są zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych.
Kurs ma na celu przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa lub firmach prywatnych funkcjonujących w oparciu o przepisy prawa handlowego.

Program obejmuje najważniejsze i najbardziej aktualne informacje prawne i ekonomiczne potrzebne do sprawowania funkcji członka rad nadzorczych. Zasób wiedzy uzyskanej na szkoleniu jest niezbędny nie tylko dla członków rad nadzorczych, ale również dla członków zarządów i właścicieli firm.

Kurs kończy się egzaminem państwowym wg obowiązujących wytycznych. Egzamin składa się z części pisemnej (test zawierający 150 pytań) i ustnej (sprawdzającej wiedzę i predyspozycje kandydata do pracy w radzie nadzorczej)

.

 

Kurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem aktualnej wiedzy związanej z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych oraz przygotowaniem się do udziału w egzaminie państwowym dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

Zapraszamy: prezesów i członków zarządów spółek, członków dyrekcji, związków zawodowych i rad pracowniczych przedsiębiorstw, pracowników naczelnych terenowych organów administracji państwowej. Kandydaci na członków rad nadzorczych, z wyjątkiem kandydatów wybieranych przez pracowników, rolników i rybaków, powinni mieć ukończone studia wyższe.

 

Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów – praktyków, przedstawicieli Ministerstwa Skarbu Państwa i innych urzędów centralnych, uczelni wyższych, kancelarii prawniczych oraz instytucji finansowych, dzięki czemu uczestnicy uzyskają zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę z zakresu skutecznego funkcjonowania przedsiębiorstwa

 

Program szkolenia

1. Rola państwa w gospodarce 2 godz.
publicznoprawne i prywatnoprawne funkcje państwa (imperium i dominium); Skarb Państwa jako forma działania państwa w stosunkach cywilnoprawnych,
zamówienia publiczne,
zasady wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa,
podstawowe kompetencje w sferze gospodarki wybranych organów państwowych (Minister Finansów, Minister Skarbu Państwa, Minister Gospodarki i Pracy, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i inne).

2. Zasady działalności przedsiębiorców 6 godz.
pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy, małe i średnie przedsiębiorstwa, mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy,
swoboda działalności gospodarczej i jej ograniczenia (koncesje, zezwolenia, zgody administracyjne, działalność regulowana),
tajemnica prawnie chroniona, ochrona dóbr osobistych oraz ochrona informacji niejawnych,
rejestr przedsiębiorców i inne rejestry,
zasady uczciwej konkurencji,
ochrona konsumentów,
działalność przedsiębiorców zagranicznych.

3. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców 4 godz.
dopuszczalność pomocy,
przesłanki udzielania pomocy,
system organizacyjny,
plan restrukturyzacji w oparciu o przepisy o pomocy publicznej,
sprawozdawczość i monitoring,
stan prawny i faktyczny po 1 maja 2004 r.

4. Restrukturyzacja przedsiębiorstw 4 godz.
przesłanki podejmowania działań restrukturyzacyjnych,
techniki restrukturyzacji oparte na aktywach i pasywach,
metody restrukturyzacji finansowej w oparciu o prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawę o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków,
budowa programu restrukturyzacji,
efekty restrukturyzacji.

5. Rynek kapitałowy w Polsce 6 godz.
jego organizacja i funkcjonowanie,
zasady obrotu papierami wartościowymi.

6. Elementy prawa cywilnego 6 godz.
osoby fizyczne i prawne,
przedstawicielstwo (ustawowe, pełnomocnictwo, prokura),
przedsiębiorstwo,
oświadczenie woli, czynności prawne i ich forma,
posiadanie i prawa rzeczowe (własność, prawa rzeczowe ograniczone, użytkowanie wieczyste),
podstawowe prawa obligacyjne w zakresie korzystania z mienia (dzierżawa, najem, użyczenie, leasing) oraz sposób prowadzenia działalności gospodarczej (umowa starannego działania, umowa rezultatu).

7. Spółki handlowe – tworzenie, łączenie, dzielenie, funkcjonowanie i likwidowanie 12 godz.

8. Komercjalizacja i prywatyzacja 2 godz.

9. Problematyka związków zawodowych w procesie prywatyzacji oraz skutki tych procesów w świetle prawa pracy 3 godz.
Rola organów spółki w procesach prywatyzacji w świetle prawa pracy;
podstawowe zasady prawa pracy,
uprawnienia pracownicze wynikające z ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych,
kompetencje związków zawodowych,
zwolnienia grupowe (restrukturyzacja zatrudnienia).

10. Kompetencje organów spółek prawa handlowego, w tym zasady funkcjonowania rad nadzorczych w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa 6 godz.
Odpowiedzialność członków rad nadzorczych i zarządów. Zasady powoływania i wynagradzania członków zarządu;
tryb przeprowadzania konkursu w celu wyłonienia osoby, której będzie powierzone sprawowanie zarządu w spółce,
wynagradzanie osób zarządzających w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

11. Ład korporacyjny/corporate governance/ w spółkach Skarbu Państwa 6 godz.
cel wprowadzania zasad corporate governance,
zasady dobrych praktyk w tym dobre praktyki rad nadzorczych, zarządów i walnych zgromadzeń,
standardy pracy członków rad nadzorczych,
rola akcjonariuszy w ładzie korporacyjnym.

12. Prawo upadłościowe, układowe i inne postępowanie naprawcze 4 godz.

13. Zarządzanie przedsiębiorstwem 4 godz.
funkcje zarządzania, style,
proces decyzyjny,
strategia organizacji, misja, cele.

14. Marketing w przedsiębiorstwie 6 godz.
zarządzanie marketingowe,
planowanie strategiczne biznesu,
analiza możliwości rynkowych,
organizowanie, wdrażanie i kontrola programów marketingowych.

15. Biznes plan 2 godz.
Zakres i cel.

16. Metody wyceny mienia przedsiębiorstwa 4 godz.
majątkowe,
rynkowe,
wycena nieruchomości.

17. Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie 14 godz.
podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości,
ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
analiza czynników kształtujących wynik finansowy firmy.

18. Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej i controllingu 4 godz.
rachunkowość jako źródło informacji,
rachunkowość zarządcza a rachunkowość finansowa,
rola rachunkowości zarządczej przy podejmowaniu decyzji gospodarczych,
narzędzia analizy ekonomiczno-finansowej,
istota, funkcje i zadania controllingu,
budżetowanie i analiza odchyleń.

19. REPETYTORIUM 10 godz.

_______________________

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów drukowanych w segregatorze oraz materiał uzupełniający na płycie CD i publikacje KC i KSH.

TERMIN I MIEJSCE Odbędzie się 5 weekendowych zjazdów, rozpoczęcie: 29-30 marca 2008, Warszawa

KOSZT kursu wynosi 2 890 PLN
(w opłacie tej zawarte są koszty przeprowadzenia kursu, materiały dydaktyczne, przerwy kawowe, imienny certyfikat). Dodatkowo płatny jest egzamin 850 PLN.

ZAPISY Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać do Biura Zarządu EGD faxem, pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

 

KONTAKT
EUROPEJSKA GRUPA DORADCZA
ul. M. Konopnickiej 2-4
62-800 Kalisz
tel/fax 062 767 89 09
www.eurogrupa.pl
sekretariat@eurogrupa.pl

 

 

               

     

 

 


kurs na członka rady nadzorczej
28.02.2012 15:42 wtorek ~radny_nadzorczy
A ja polecam Kurs dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych http://www.radynadzorcze.com.pl/ wraz z e-repetytorium skutecznym programem do opanowania pytań z egzaminu!
Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: