Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl Sfera-Finansow.pl
oferty biznesowe   giełda samochodowa   oferty pracy   english version

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 19:47:01 -6h
Tokio (Japonia) 09:47:01 +8h
Sydney (Australia) 10:47:01 +9h
Londyn (Anglia) 00:47:01 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w aspekcie bilansowym i podatkowym, 28-31.10.2008 r.

18.09.2008 14:06 czwartek
„Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w aspekcie bilansowym i podatkowym. Zmiany wprowadzone nowelizacja ustawy o rachunkowości w zakresie środków trwałych.”


Lokalizacja:
OW "WANTA", ul. Grunwaldzka 21, 34-500 Zakopane
Ośrodek usytuowany jest w centrum miasta
. Przyjazd w dniu 28.10.2008r.

Prowadzący:

Hanna Szelag - Biegły rewident (nr 9844). Wpisana na listę biegłych uprawnionych do
badania sprawozdań finansowych. Prowadzi szkolenia obligatoryjne dla biegłych
rewidentów. Biegły sadowy z zakresu rachunkowości przy Sądzie Okręgowym w Łodzi.
Pełni funkcje Sekretarza Zarządu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów Oddziału
Regionalnego w Łodzi. Współautor podręczników z rachunkowości finansowej dla
głównych księgowych.

Arkadiusz Szeląg - Biegły rewident (nr 10262). Wpisany na liste biegłych uprawnionych
do badania sprawozdań finansowych. Prowadzi szkolenia obligatoryjne dla biegłych
rewidentów. Prezes Zarządu Kancelarii Biegłych Rewidentów „Josef Welt” Sp. z o.o.
Pełni funkcje członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Współautor podręczników z rachunkowości finansowej dla głównych księgowych.

Cena szkolenia obejmuje: zajęcia warsztatowe, indywidualne konsultacje, materiały
szkoleniowe, zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV
SAT oraz całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), imprezy integracyjne, przerwy
kawowe i certyfikat ukończenia szkolenia. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180 zł.
W przypadku zainteresowania prosimy o pobranie karty zgłoszeniowej i harmonogramu
szkolenia z naszej strony internetowej ( www.masterbiznes.pl ). Kartę zgłoszeniową
i harmonogram szkolenia możemy wysłać także faxem lub e-mailem po uprzedniej
prośbie telefonicznej.
Cena promocyjna - 1.175,00 zł brutto
Upusty: 2. osoba z tej samej firmy - 5%, 3. osoba - 10%, 4. osoba i więcej - 15 %
Ilość miejsc ograniczona - decyduje data zgłoszenia

Organizator:


Wszystkich zainteresowanych
prosimy o wypełnienie formularza uczestnictwa w szkoleniu
(formularz poniżej)

PROGRAM SZKOLENIA

I.  Środki trwałe.

1.Definicja środka trwałego oraz podobieństwa i różnice miedzy pojęciami środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym – regulacje prawne, interpretacja i zastosowanie.
2. Ustalenie wartości początkowej oraz przyjecie środka trwałego do eksploatacji:
a) z zakupu, w tym z importu (wartość celna, opłaty, różnice kursowe, odsetki, zakup na raty),
b) przez wytworzenie we własnym zakresie,
c) w wyniku ulepszenia, modernizacji, rozbudowy (różnice w pojęciach ulepszenia i remontu oraz naprawy środków trwałych - części składowe i peryferyjne jako składniki kosztów eksploatacji środków trwałych).
3. Inne formy przyjęcia środka trwałego:
a) leasing finansowy i operacyjny, najem, dzierżawa, przewłaszczenie, użyczenie (najkorzystniejsze zasady rozliczeń podatkowych),
b) środki trwałe nabyte nieodpłatnie (zwrot wydatków na nabycie – zasady rozliczeń podatkowych).
4. Inwestycje w obcych środkach trwałych.
5. Likwidacja środków trwałych. Niezbędna dokumentacja.
6. Sprzedaż i nieodpłatne przekazanie środków trwałych-zasady ustalania Kup przy sprzedaży.
7. Obrót środkami trwałymi w rozumieniu Ustawy o VAT (eksport, import, leasing finansowy i operacyjny, itp.)
8.Ewidencja środków trwałych.

II. Wartości niematerialne i prawne.

1. Definicja wartości niematerialnych i prawnych, w tym ulepszenia.
2. Szczególne rodzaje wartości niematerialnych i prawnych – np. licencje, know-how, royality.
3. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych.
4. Wycena wartości niematerialnych i prawnych na dzień pozyskania i na dzień bilansowy.

III. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

1. Ogólne pojecie amortyzacji i umorzenia.
2. Amortyzacja bilansowa oraz podatkowa jako koszt uzyskania przychodów.
3. Metody naliczania i ustalania amortyzacji, w tym stawki indywidualne, podwyższone i obniżone - metoda liniowa, metoda degresywna i degresywno-liniowa, metoda progresywna, metoda proporcjonalna.
4. Dopuszczalność poszczególnych metod amortyzacji a przepisy podatkowe.
5. Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych i ich wpływ na optymalizacje obciążeń podatkowych.
Amortyzacja samochodów.
6. Amortyzacja części składowych i peryferyjnych – wpływ na wynik finansowy i podatkowy.
7. Wpływ przyjętych rozwiązań w zakresie amortyzacji na podatek odroczony.
8. Trwała utrata wartości oraz przywrócenie uprzednio utraconej wartości:
a)symptomy utraty wartości oraz ustalenie kwoty utraty wartości,
b) korekta planowanych odpisów amortyzacyjnych,
c) symptomy przywrócenia wcześniej utraconej wartości i ustalenie jej kwoty.
9. Nietypowe zdarzenia (środki trwałe nie podlegające amortyzacji, używane sezonowo, zawieszenie działalności, przekwalifikowania - okres używania środków trwałych krótszy niż rok).

IV. Omówienie zmian wprowadzonych nowelizacja ustawy o rachunkowości w zakresie
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w szczególności aktywów
trwałych inwestycyjnych.

V. Inwentaryzacja majątku trwałego.

1. Pojęcie i sposoby oraz terminy przeprowadzania inwentaryzacji.
2. Oznaczenia ewidencyjne dla środków trwałych.
3.Organizacja prawidłowej inwentaryzacji (powołanie osób odpowiedzialnych, komisje inwentaryzacyjne).
4. Dokumenty związane z całym procesem inwentaryzacji (arkusze inwentaryzacyjne, oświadczenia, protokoły, PK, wydruki komputerowe, itp.).
5. Rozliczenie niedoborów i nadwyżek inwentaryzacyjnych z punktu widzenia podatkowego i księgowego.

VI. Interpretacje organów podatkowych oraz orzeczenia sadów administracyjnych związane
z omawianą tematyką.

H A R M O N O G R A M    S Z K O L E N I A

ZAKOPANE 28-31.10.2008r.
OW "WANTA", ul. Grunwaldzka 21

DZIEŃ I - 28.10.2008r. (wtorek)
Przyjazd uczestników – 28.10.2008r. po południu.
17.00 - 18.30 Wpisanie się na listę obecności i rozdanie materiałów szkoleniowych.
18.00 - 20.00 KOLACJA

DZIEŃ II - 29.10.2008r. (środa)
8.00 - 9.00 ŚNIADANIE
9.00 - 10.45 blok szkoleniowy
10.45 - 11.00 przerwa na kawę
11.00 - 13.00 blok szkoleniowy
13.00 - 13.45 OBIAD
13.45 - 15.00 blok szkoleniowy
15.00 - 15.15 przerwa na kawę
15.15 - 16.15 blok szkoleniowy
Po zajęciach o godz. 18.30 zapraszamy uczestników szkolenia na kolację regionalną połączoną z prezentacją kultury regionu tatrzańskiego.

DZIEN III - 30.10.2008r. (czwartek)
8.00 - 9.00 ŚNIADANIE
9.00 - 10.45 blok szkoleniowy
10.45 - 11.00 przerwa na kawę
11.00 - 13.00 blok szkoleniowy
13.00 - 13.45 OBIAD
13.45 - 15.00 blok szkoleniowy
15.00 - 15.15 przerwa na kawę
15.15 - 16.15 blok szkoleniowy
Po zajęciach o godz. 18.30 zapraszamy uczestników szkolenia na degustację serów góralskich przy lampce wina.

DZIEŃ IV - 31.10.2008r. (piątek)
8.00 - 9.00 ŚNIADANIE
9.00 - 10.45 blok szkoleniowy
10.45 - 11.00 przerwa na kawę
11.00 - 13.00 blok szkoleniowy
13.00 - 13.15 rozdanie certyfikatów i zakończenie szkolenia
13.15 - 13.45 OBIAD
13.45 - 14.00 wykwaterowanie


JAK ZAPISAĆ SIĘ NA  SZKOLENIE?
Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie
poniższego formularza uczestnictwa w szkoleniu
Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: