Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 22:48:24 -6h
Tokio (Japonia) 12:48:24 +8h
Sydney (Australia) 13:48:24 +9h
Londyn (Anglia) 03:48:24 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

47

Nowe prawo podatkowe w Księstwie Lichtensteinu

01.03.2011 11:08 wtorek
Księstwo Lichtensteinu, położone w Alpach na granicy z Austrią od wschodu i ze Szwajcarią od zachodu i południa, znane jest jako jedno ze światowych centrów finansowych i kraj konkurencyjnych zasad opodatkowania. Z tego względu liczne instytucje finansowe i spółki holdingowe zdecydowały się ustanowić swoje siedziby w tym niewielkim państwie.

Dotychczasowy system podatkowy Księstwa Lichtensteinu funkcjonował w zasadzie bez zmian przez ostatnie 60 lat. Nowa ustawa podatkowa, obowiązująca od 1 stycznia 2011 r., zastąpiła dotychczas obowiązującą ustawę podatkową z 1961 roku.

Nowa ustawa podatkowa wprowadza min. liniowy podatek dochodowy od osób prawnych na poziomie 12,5% wartości dochodów netto, znosi też podatek od kapitału i podatek kuponowy (wynoszący 4% wartości rezerw kapitałowych), a nadto stanowi o zniesieniu podatku od spadków i darowizn.

Począwszy od stycznia 2011 r
. przyjęta została generalna zasada, że wszystkie osoby prawne posiadające siedzibę w Księstwie Lichtensteinu podlegają podatkowi od całości osiągniętych dochodów netto, tym samym zrównane zostały zasady opodatkowania osób prawnych prowadzących działalność handlową i spółek holdingowych, które operacyjnej działalności handlowej nie prowadzą w ogóle.

Nowa ustawa podatkowa oferuje jedynie przywilej podatkowy dla tzw. prywatnych grup kapitałowych, które prowadzą wyłącznie działalność inwestycyjną i spełniają szereg warunków, szczegółowo opisanych w ustawie podatkowej.  Objęte przywilejem prywatne grupy kapitałowe podlegają wyłącznie podatkowi dochodowemu w stałej wysokości 1.200 franków szwajcarskich rocznie, bez względu na wartość osiąganego dochodu.

Przywilej taki udzielany jest decyzją organów podatkowych wyłącznie na wniosek osoby prawnej, która spełnia wszystkie poniżej wskazane warunki:

1) zgodnie z treścią statutu nie prowadzi żadnej działalności handlowej, w szczególności jeżeli przedmiotem jej działalności jest wyłącznie nabywanie, utrzymywanie, zarządzanie i rozporządzanie instrumentami finansowymi lub uczestniczenie w innych osobach prawnych, a za dokonywanie takich czynności nie otrzymuje wynagrodzenia ani prowizji,

2) udziały lub jednostki uczestnictwa w tej osobie prawnej nie są przedmiotem obrotu publicznego ani giełdowego, a posiadaczami udziałów lub jednostek uczestnictwa w niej i beneficjentami tej osoby prawnej są wyłącznie osoby fizyczne,

3) udziały lub jednostki uczestnictwa w tej osobie prawnej nie są przedmiotem publicznej oferty ani obrotu giełdowego,
 
4) oferta nabycia udziałów lub jednostek uczestnictwa w tej osobie prawnej nie jest i nie była przedmiotem reklamy,

5) statut danej osoby prawnej zakłada, że ta osoba prawna jest związana powyżej wskazanymi ograniczeniami dotyczącymi prywatnych grup kapitałowych.

Pozostałe osoby prawne zobowiązane są do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 12,5% wartości dochodu, pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu, jednakże nie mniej niż 1.200 franków szwajcarskich (z obowiązku zapłaty podatku w minimalnej zwolnieni zostali wyłącznie mali podatnicy).
Poza reformą podatku dochodowego z dniem 1 stycznia 2011 r. w Księstwie Lichtensteinu wprowadzono także zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług. Zmianie uległy stawki VAT: podstawowa stawka podatku od towarów i usług wzrosła z 7,6% do 8%, stawka podatku od towarów podstawowych wzrosła z 2,4% do 2,5%, a stawka podatku od usług turystycznych z 3,6% do 3,8%.

Maria Jaskólska

Źródło: www.taxwaysgroup.com

jn
Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: