Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 18:44:46 -6h
Tokio (Japonia) 08:44:46 +8h
Sydney (Australia) 09:44:46 +9h
Londyn (Anglia) 23:44:46 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

Wykresy Słupkowe

18.04.2006 10:57 wtorek

Wykresy Słupkowe (ang. bar charts) są najczęściej stosowane do przedstawiania zmian notowań w wybranych interwałach czasowych. Najczęściej są to okresy jednodniowe (w systemie notowań ciągłych, w czasie których ceny zmieniają się wielokrotnie w ciągu sesji np. od godziny 9 do 14) lub tygodniowe.

Obserwacja wykresów słupkowych umożliwia obserwowanie trendów panujących aktualnie na rynku oraz wychwytywanie zapowiedzi zmian co do kierunku zmiany trendu. Mimo znacznego uproszczenia i podawania tylko czterech wartości wykresy słupkowe stanowią praktycznie podstawowe narzędzie analizowania trendów cen.

Budowa wykresu jest bardzo prosta. Informacje o ruchach cen podaje się przy użyciu linii pionowej, która określa maksymalny i minimalny poziom kursu oraz linii poziomych. Kreska znajdująca się z lewej strony linii pionowej oznacza kurs otwarcia (pierwsza zawarta transakcja), kreska z prawej strony oznacza kurs zamknięcia (ostatnia zawarta transakcja).

Tak więc wykres słupkowy prezentuje cztery notowania kursów:
kurs otwarcia
kurs maksymalny
kurs minimalny
kurs zamknięcia

Na podstawie tych linii określa się prognozowany kierunek cen na pojedynczej sesji (okresie), a na podstawie wyglądu ostatnich słupków prognozuje się poziom ceny otwarcia podczas kolejnej sesji.

Zasadniczo analiza wykresów słupkowych nie odbiega od analizy liniowej. Obowiązują tu te same formacje, choć ze względu na specyfikę tych wykresów niektóre kształty przyjmowane przez słupki są charakterystyczne tylko dla tego rodzaju wykresów. Podobne zasady, jak przy wykresach liniowych, obowiązują także przy wyznaczaniu linii wsparcia i oporu oraz kanałów trendowych.

Istnieją jednak pewne rozbieżności pomiędzy analitykami co do tego, przez jakie punkty powinny być prowadzone tego rozdzaju linie. Część uważa, że istotne poziomy powinny być wyznaczane tylko przez ceny zamknięcia, inni zaś uważają, że powinien być brany pod uwagę cały słupek, łącznie ze skrajnymi jego odchyleniami. W praktyce należy łączyć obie ww zasady.

Formacje

Poniższe opisy odnoszą się dla kursów notowanych w systemie notowań ciągłych, lecz można je również odnieść do notowań okresowych np. tygodniowych.

Najbardziej charakterystyczne formacje dla wykresów słupkowych, które nie są widoczne na wykresach liniowych są luki (ang. gaps). Luki powstają w przypadku, gdy minimalna cena na sesji przewyższa maksymalną cenę z dnia poprzedniego lub kiedy cena maksymalna ustali się na poziomie niższym od ceny minimalnej ceny na sesji wcześniejszej. Mimo, że nie wszystkie luki mają znaczenie w analizie, niemniej każdorazowe pojawienie się luki między kolejnymi słupkami jest ważnym ostrzeżeniem. Pojawienie się luki informuje o znacznej przewadze jednej ze stron rynku - podażowej lub popytowej i z reguły sygnalizuje wzmocnienie kierunku obranego przez ceny. Mimo, że luki zwykle są zapowiedzią umocnienia trendu, należy się zawsze spodziewać powrotu cen do poziomu, który został przez rynek "ominięty". Tego rodzaju zachowanie się ceny określa się jako zamknięcie lub pokrycie luki (często formacje konsolidacji powstają na poziomach luk, które powstały w przeszłości). Najczęściej pojawiające się luki to tzw luki zwykłe (ang. common lub area gaps) nie posiadające większego znaczenia (są zgodne z kierunkiem trendu i najczęściej niewielkie) i informujące nas o zachwianiu płynności i chwilowej przewadze sprzedających lub kupujących. Znacznie bardziej interesujące są trzy inne rodzaje luk:
luki oderwania lub inaczej startujące
luki ucieczki lub inaczej kontynuacji
luki wyczerpania

Luki oderwania powstają w momentach, gdy cena opuszcza gwałtownie jakąś formację, przecinając istotne dla danej formacji linie wsparcia i oporu. Najczęściej występuje ona po okresach trendu bocznego (konsolidacji) i charakterystycznych wówczas formacji - spodki, prostokąty, symetryczne trójkąty itp. Nazwa luka startująca sugeruje, że powstanie tego rodzaju przerwy na wykresie jest zapowiedzią nowego trendu.

Luki ucieczki charakterystyczne są dla silnych trendów wzrostowych lub spadkowych i są odzwierciedleniem panującej euforii lub paniki uczestników rynku. Cechą podstawową formacji jest to, że powstaje ona zwykle w połowie aktualnego trendu (od luki oderwania), pozwala więc określić prawdopodobny zasięg trendu. Nie wyklucza się jednak utworzenia dwóch lub trzech luk ucieczki w czasie jednej fali. Taka sytuacja jest jednak istotnym sygnałem ostrzegawczym przed zbliżającym się końcem trendu.

Zwykle trzecia luka, jaka powstaje w trendzie okazuje się ostatnią i nosi nazwę luki wyczerpania. Potwierdzeniem sytuacji, że mamy do czynienia właśnie z tą luką jest gwałtowny wzrost wolumenu w stosunku do poziomu z poprzednich sesji oraz wyjątkowa rozpiętość cen na sesji (nienaturalnie wydłużony słupek). Formacja ta należy do formacji odwrócenia trendu i może przybrać formę badź pojedynczej linii, bądź zapoczątkować "szerszą" formację o horyzontalnym przebiegu (po utworzeniu takiej formacji powstaje kolejna luka w przeciwnym do poprzedniej kierunku). Jeżeli na wykresie zarysuje się taki kształt, mamy wówczas do czynienia z tzw. wyspą (ang. island reversal). Pojedyncza linia między dwoma lukami nosi nazwę wyspy jednodniowej i zapowiada bardzo gwałtowny trend.

Oprócz jednodniowej wyspy istnieje jeszcze inna formacja zmiany trendu nosząca nazwę kluczowego dnia odwrotu (ang. key reversal day). Róźni się ona od wyspy tym, że nie jest zapowiedziana przez lukę. W tym przypadku następuje gwałtowana aprecjacja wolumenu oraz znaczne wydłużenie słupka ceny.Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: