Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 04:40:45 -6h
Tokio (Japonia) 18:40:45 +8h
Sydney (Australia) 19:40:45 +9h
Londyn (Anglia) 09:40:45 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

ABC Oszczędzania – X Odcinek "Bezpieczna emerytura"

18.04.2006 16:18 wtorek

Bezpieczna emerytura

 

Jak z bieżących dochodów finansować swoje przyszłe wydatki

Podstawą sukcesu oszczędzania jest systematyczność. Odkładając nawet niewielkie sumy – ale regularnie – w przyszłości będziemy mogli pozwolić sobie na coś, co dziś wydaje nam się nieosiągalne.

Z bieżących dochodów bardzo trudno jest finansować duże wydatki związane np. z zakupem mieszkania czy samochodu. Często uciekamy się więc do kosztownych kredytów – jeśli tylko jest taka możliwość, to pół biedy. A co z emeryturą? Jej nie da się finansować kredytem. Dlatego właśnie odkładanie niewielkich sum, ale systematycznie, jest bardzo ważne.

 

Odłożyć na później


Niestety bardzo trudno jest się do tego zmobilizować. Doskonałym narzędziem pomagającym zachować samodyscyplinę są stworzone przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych plany systematycznego oszczędzania. Pozwalają one w długim okresie odkładać środki, które gromadzone i inwestowane pokryją nasze przyszłe potrzeby. W polskich warunkach priorytetem staje się finansowanie przyszłej emerytury, ponieważ wszystko wskazuje na to, że ani wypłaty z ZUS, ani z Otwartych Funduszy Emerytalnych nie pozwolą nam utrzymać stopy życiowej znanej z okresu aktywności zawodowej.


Korzystając z planów systematycznego oszczędzania, inwestorzy mają możliwość stworzenia własnego portfela inwestycyjnego – sami decydują, w jakiego rodzaju fundusze inwestowane są ich pieniądze. Mogą to być więc bezpieczne fundusze papierów dłużnych, fundusze zrównoważone, czy fundusze akcji. Równie dobrze można dzielić składkę na kilka różnych funduszy rozkładając w ten sposób ryzyko inwestycji.

 

Bierzesz, kiedy chcesz


Gromadząc w ten sposób kapitał, inwestorzy mają pewność, że odkładane pieniądze zostaną przeznaczone rzeczywiście na wybrany przez nich cel. W przypadku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych gros przekazywanych składek nie jest niestety terminowo odprowadzanych na nasze konto. Dlatego właśnie podstawową zaletą oszczędzania w TFI jest efektywność – nasze pieniądze rzeczywiście pracują dla nas. Ważną zaletą funduszy inwestycyjnych jest także dostępność środków – można zażądać ich wypłaty w dowolnym momencie, podczas gdy np. pieniądze z funduszy emerytalnych trafią do nas dopiero, gdy przejdziemy na emeryturę.
Bruno Janicki


Ekspert SEB TFI odpowiada:
Anna Sobolewska, z-ca dyrektora ds. sprzedaży SEB TFI


Czy odkładając pieniądze w ramach Planów Systematycznego Oszczędzania i decydując się na wybór kilku funduszy płacę prowizję jednorazową, czy kilka prowizji naraz?


W ramach oszczędzania w Planie Systematycznego Oszczędzania uczestnik może otrzymać znaczącą zniżkę w aktualnie obowiązującej opłacie manipulacyjnej.
Opłata manipulacyjna jest różna w zależności od funduszu. Wpłacając na różne fundusze, uczestnik płaci połowę opłaty manipulacyjnej obowiązującej w każdym funduszu.

 

Liczba dnia – 2,1 mld złotych wydały fundusze inwestycyjne w I połowie 2004 roku na zakup akcji. To o 200 mln złotych mniej niż w II połowie 2003 r. Zarządzający funduszami spodziewają się, że II połowa roku przyniesie znacznie mniejsze wydatki na kupno akcji, przynajmniej ze strony funduszy. Jak pokazuje oferta PKO BP, Polacy generalnie zwiększają wydatki związane z inwestycjami na giełdzie.

 

Sto plusów
Pieniężne najlepsze
Najlepsze wyniki w październiku 2004 odnotowały fundusze inwestujące na polskim rynku pieniężnym. Średnio miesięczny zysk (stopa zwrotu) dla funduszy z tej grupy wyniósł 0,42 proc. Mimo spadków na giełdzie (w październiku br. WIG20 stracił 0,9 proc., a MIDWIG 4,8 proc.) więcej niż połowa zrównoważonych funduszy wypracowała zyski. Było to możliwe dzięki udanym inwestycjom w obligacje. Średnio fundusze obligacyjne zarobiły 0,38 proc.

 

Słownik

 

Alokacja składki – czyli podział składki wpłacanej przez uczestnika funduszu w ramach jednego programu inwestycyjnego (prowadzonego przez jedno TFI), między kilka funduszy o różnej polityce inwestycyjnej.

 

Dywersyfikacja lokat – ograniczenie ryzyka inwestycji przez lokowanie pieniędzy nie w jednym, ale
w dwóch lub więcej funduszach o odmiennej polityce inwestycyjnej.

 

Dywersyfikacja portfela funduszu – rozproszenie aktywów funduszu na różne lokaty w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego z danym rodzajem lokaty.

 

Odkupienie – odkupienie od uczestnika przez fundusz jednostek uczestnictwa. Odbywa się na zlecenie uczestnika, które można składać osobiście lub przez pełnomocnika w punkcie obsługi klienta albo telefonicznie/faksem.

 

Stopa zwrotu – wskaźnik zmiany wartości jednostki, obliczany w procentach. Nominalna stopa zwrotu to procentowa zmiana wartości jednostki w danym okresie. Jeżeli zmianę odnosimy do inflacji, to mówimy o realnej stopie zwrotu.

 


Cykl powstał przy współpracy z Media Tak - Domem Sprzedaży Prasy Regionalnej

 

Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: