Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 04:25:34 -6h
Tokio (Japonia) 18:25:34 +8h
Sydney (Australia) 19:25:34 +9h
Londyn (Anglia) 09:25:34 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

ABC Oszczędzania – VII Odcinek "Rozkładanie ryzyka"

18.04.2006 16:45 wtorek

Zakup jednostek różnych funduszy pozwoli ominąć niebezpieczne rafy.

Inwestorzy, którzy zastanawiają się nad wyborem funduszy, do których zamierzają wpłacać pieniądze, powinni pamiętać, że w ramach jednego TFI mogą jednocześnie mieć w portfelu różne produkty, o różnej strategii inwestycyjnej.

Nie będzie to żadna ekstrawagancja. W rzeczy samej, trudno o rozsądniejsze podejście do inwestycji niż próba rozłożenia ryzyka. Możemy zatem część pieniędzy przeznaczyć na kupno jednostek funduszy inwestujących w bezpieczne papiery skarbowe, część w zrównoważone fundusze, a część w takie, które większość środków inwestują w akcje.
Podejście takie pozwoli nam na uniknięcie ryzyka ponoszenia strat. Warto bowiem zdawać sobie sprawę z tego, że na rynku akcji i obligacji okresy hossy i bessy następują przemiennie i w gruncie rzeczy są ze sobą powiązane na stałe. Wyobraźmy sobie sytuację, w której rentowność obligacji jest wysoka. Wielu inwestorów zrezygnuje wówczas z trzymania pieniędzy w akcjach, skoro w tym samym czasie obligacje będą dawać wysoki, a przy tym pewny i bezpieczny zysk. Z rynku akcji zaczną więc odpływać pieniądze na rzecz rynku obligacji. To spowoduje zwiększoną podaż akcji na giełdzie i spadek ich cen. Z kolei popyt na obligacje będzie rósł, a w ślad za nim ceny. Posiadając jednostki uczestnictwa w funduszach akcyjnych najprawdopodobniej poniesiemy w takiej sytuacji stratę, którą jednak odrobimy, jeśli w tym samym czasie będziemy mieć jednostki uczestnictwa funduszy inwestujących w obligacje.
W sytuacji odwrotnej, gdy rentowność obligacji spada, inwestorzy szukają atrakcyjniejszych form inwestycji i z reguły ich wzrok pada na akcje. Przepływy kapitału odwracają się – to obligacje są sprzedawane i tracą na wartości, zaczynają drożeć akcje, na które popyt jest coraz większy. I znów dobrze jest ubezpieczyć się przed taką możliwością – straty z funduszu obligacji z nawiązką odrobi dla nas fundusz inwestujący w akcje.
Takie postępowanie inwestorów nazywa się dywersyfikacją ryzyka – czyli jego rozkładaniem na kilka odrębnych i niezależnych od siebie elementów. Warto w tym momencie wspomnieć, że każdy fundusz inwestycyjny zarządzany jest przez inną grupę doradców inwestycyjnych – w ten sposób również unika się niepotrzebnego ryzyka.
Pewną dywersyfikację bez dzielenia pieniędzy na różne fundusze, zapewniają fundusze zrównoważone, w których zarządzający mogą kupować zarówno obligacje jak i akcje w zależności do tego, jak zmienia się sytuacja na rynku, w którą stronę dokonuje się przepływ kapitału.
Bruno Janicki

 

Ekspert SEB TFI odpowiada:

Anna Kucharska – specjalista ds. zarządzania relacjami z Klientami


W jaki sposób można się uchronić przed zmianami

koniunkturalnymi na rynku kapitałowym?

Najlepszą metodą na zmiany na rynku kapitałowym jest obserwacja rynku i w przypadku osiągnięcia gorszych wyników przez pewne instrumenty finansowe przeniesienie środków z funduszu o słabszych wynikach do funduszu o lepszej prognozie na najbliższy okres. Operacja taka nosi miano konwersji. Uczestnik ma prawo zażądać odkupienia jednostek w jednym funduszu i jednoczesnego nabycia za uzyskaną kwotę jednostek innych funduszy w obrębie tego samego TFI. Operacja konwersji w naszym TFI jest niezwykle prosta – po podpisaniu umowy o składanie zleceń telefonicznych może być dokonana przez telefon lub Internet, bez konieczności wypełniania dodatkowych dokumentów.

 

Liczba dnia – 5,2%
o tyle zwiększyły się od początku roku aktywa netto działających w Polsce funduszy inwestycyjnych. Pod koniec września wynosiły 34,9 mld zł. To o 0,4 proc. mniej niż w końcu sierpnia.
W skali miesiąca mogliśmy obserwować znaczne różnice w poszczególnych grupach funduszy, zarówno jeśli chodzi o kierunek, jak i o dynamikę zmian. Jako jeden z głównych powodów odpływu pieniędzy z TFI eksperci wskazują prywatyzację banku PKO, która ściągnie z rynku kilka miliardów złotych.

 

Słownik:

Akcja – papier wartościowy potwierdzający uczestnictwo jego właściciela w kapitale spółki akcyjnej. Akcja uprawnia do uczestnictwa w zyskach spółki w formie dywidendy, a w przypadku likwidacji spółki do udziału w jej majątku.

Alokacja (z łac. allocatio) składki – czyli podział składki wpłacanej przez uczestnika w ramach jednego programu inwestycyjnego (prowadzonego przez jedno TFI), między kilka funduszy o różnej polityce inwestycyjnej.

 

Dywersyfikacja lokat – ograniczenie ryzyka inwestycji poprzez lokowanie pieniędzy nie w jednym, ale w dwóch lub więcej funduszach o odmiennej polityce inwestycyjnej.

 

Konwersja – przenoszenie oszczędności między funduszami w obrębie jednego towarzystwa. Można jej dokonać jednym zleceniem, obejmującym odkupienie jednostek w jednym funduszu i nabycie
w innym.

 

Obligacja – papier wartościowy, którego emitent potwierdza, że zaciągnął pożyczkę  i zobowiązuje się zwrócić ją wraz z odsetkami w określonym terminie. Emitentami mogą być skarb państwa, samorządy, przedsiębiorstwa.

 

 


 


Cykl powstał przy współpracy z Media Tak - Domem Sprzedaży Prasy Regionalnej


Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: