Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 19:31:02 -6h
Tokio (Japonia) 09:31:02 +8h
Sydney (Australia) 10:31:02 +9h
Londyn (Anglia) 00:31:02 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

150

Gdzie należy rozliczać pity cudzoziemców

04.01.2017 12:39 środa
 
W zakresie właściwości organów podatkowych w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych cudzoziemców - nierezydentów obowiązuje rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 2005 roku w sprawie właściwości organów podatkowych.
 
Sposób ustalania właściwości organów podatkowych
 
 Paragraf 5 ust.2 pkt 2 tego rozporządzenia dotyczy nierezydentów nieprowadzących działalności gospodarczej. Zgodnie z nim właściwość organów podatkowych, gdzie nierezydenci mogą rozliczać pity i załatwiać inne sprawy dotyczące podatków ustala się w zależności od tego, czy podatek jest odprowadzany przez płatnika, czy przez samego podatnika. Jeśli podatki odprowadza płatnik, to właściwość urzędu skarbowego zależy od miejsca zamieszkania lub siedziby pracodawcy. Jeżeli natomiast podatnik sam opłaca podatek, to istotne jest miejsce pobytu podatnika. W sytuacji trudności z ustaleniem właściwości organu skarbowego, należy wziąć pod uwagę miejsce wykonywania pracy
 
Natomiast paragraf 6 ust.1 rozporządzenia w sprawie właściwości organów podatkowych dotyczy rozliczania pitów i innych spraw nierezydentów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Zgodnie z tym paragrafem właściwość miejscową urzędu skarbowego w sprawach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych (pity) nierezydentów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ustalana jest z uwzględnieniem miejsca prowadzenia działalności przez nierezydenta.
 
Właściwe organy podatkowe w województwach
 
Organem podatkowym właściwym dla odpowiedniego województwa są Naczelnicy Urzędów Skarbowych.  Cudzoziemcy mogą rozliczyć pity w urzędach skarbowych: Wrocław-Psie Pole (woj. dolnośląskie), w Bydgoszczy (województwo kujawsko-pomorskie), w Lublinie (woj lubelskie), w Zielonej Górze (woj lubuskie), Łódź-Śródmieście (woj łódzkie), Kraków-Śródmieście (woj. małopolskie), Warszawa-Śródmieście (woj. mazowieckie), w Opolu (woj opolskie), w Rzeszowie (woj. podkarpackie), w Białymstoku (woj. podlaskie), w Gdańsku (woj. pomorskie), Katowicach (woj. śląskie), w Kielcach (woj. świętokrzyskie ), w Olsztynie (województwo warmińsko-mazurskie , Poznań-Nowe Miasto (woj. wielkopolskie), w Szczecinie (woj. zachodniopomorskie) .
 
Jeżeli cudzoziemiec nierezydent  uzyskuje dochody (przychody) na terenie więcej niż jednego województwa, to właściwy do rozliczenia pitów jest dla niego Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście.
 
Wyjątki
 
W przypadku nierezydenta, który prowadzi działalność gospodarczą w polskich portach morskich związaną z wywozem ładunków i pasażerów, właściwym miejscowo jest dla niego naczelnik urzędu skarbowego, ustalony według miejsca zamieszkania albo według  adresu siedziby podmiotu świadczącego usługi agenta morskiego.
 
W przypadku gdy  cudzoziemiec prowadzi  działalność gospodarczą jednocześnie  w kilku województwach, to dla niego  właściwy miejscowo jest Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Tak samo jest w sytuacji, gdy nierezydent uzyskuje dochody (przychody) nie tylko z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, ale jednocześnie dochody (przychody) z innych źródeł na terenie więcej niż jednego województwa.
 
Cudzoziemcy  prowadzący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w formie zakładu, czyli stałej placówki (np. fabryka, plac budowy, oddział, przedstawicielstwo, warsztat itd.) podlegają polskim przepisom dotyczącym opodatkowania przychodów/dochodów z działalności gospodarczej, czyli takim samym jak osoby mające miejsce zamieszkania w Polsce i prowadzący działalność gospodarczą w Polsce. Rozliczają pity tak jak polscy rezydenci.
 
Terminy i sposób rozliczania pitów cudzoziemców
 
Terminy zeznań rocznych obowiązujące polskich podatników obowiązują też cudzoziemców. Cudzoziemcy składający deklaracje podatkowe PIt 36, PIT 36L, PIt 37, PIT 38 i PIT 39  rozliczają się z polskim fiskusem 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym lub w terminie przesuniętym (stosownie do zapisów ustawowych) na pierwszy dzień roboczy po tym dniu w przypadku, gdy 30 kwietnia jest dniem wolnym od pracy. W roku 2017. Pity można składać do 2 maja 2017 roku.Natomiast podatnicy rozliczający sią ryczałtem maja mniej czasu na rozliczenie roczne, musza to zrobić do 31 stycznia.
 
Cudzoziemcy mogą podobnie jak polscy podatnicy składać pity w formie papierowej bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym, przesłać je za pośrednictwem poczty albo biura konsularnego lub rozliczyć pit online przez internet. 
 
Rozliczenie pit elektronicznie jest bardzo wygodne, nie wymaga dużo czasu, można wykonać je o każdej porze i z każdego miejsca, gdzie mamy dostęp do internetu. W rozliczeniu pit online pomagają programy oferowane przez wiele firm. Oparte są one na nowoczesnych rozwiązaniach (jak np. PITax.pl Łatwe podatki), które zapewniaja optymalne rozliczenie podatku. Poprawnie wypełnione i wysłane elektronicznie pity otrzymują w systemie e-Deklaracje status “200”. Wtedy można pobrać urzędowego poświadczenia odbioru - dowód na terminowe złożenie dokumentu przez internet.
 
Artykuł Partnera
Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: