Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 14:16:07 -6h
Tokio (Japonia) 04:16:07 +8h
Sydney (Australia) 05:16:07 +9h
Londyn (Anglia) 19:16:07 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

Artykuł sponsorowany
 
90

Jak prawidłowo ewidencjonować i rozliczać działalność polegającą na zakupie, ulepszaniu oraz sprzedaży nieruchomości?

16.10.2020 02:41 piątek

Przedmiotem działalności spółki jest obrót nieruchomościami. Po zakupieniu lokalu na rynku wtórnym przeprowadzany jest jego remont lub ulepszenie, a następnie jest ona ponownie wystawiana do sprzedaży. Jak powinno prawidłowo ewidencjonować i rozliczać tego typu działalność?

Operacja polegająca na zakupie nieruchomości w celu wykonania w niej remontu lub ulepszenia jej w innych sposób, a następnie zbycia, powinna zostać uznana za przedsięwzięcie deweloperskie, które należy rozliczyć na takich samych zasadach jak wytworzenie produktu.

Nabycie składnika z zamiarem jego dalszej odsprzedaży z zasady dotyczy  obrotu towarowego. Jeśli sprzedawca wprowadza w nabytych towarach zmiany, które umożliwią ich dalszą odsprzedaż, należy je uznać za przerób handlowy. Poniesione koszty powinny zostać wówczas rozliczone jako zwiększenie wartości sprzedawanych towarów lub jako nieistotne rozliczone bezpośrednio w kosztach  okresu. Co do transakcji związanych za ulepszaniem nabytych nieruchomości bardziej zasadne jest jednak zastosowanie przepisów zawartych w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 8 Działalność deweloperska.

Co dokładnie należy rozumieć przez „działalność deweloperską”?

KSR nr 8 definiuje przedsięwzięcie deweloperskie jako budowę lub przebudowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Obejmuje ono także czynności faktyczne i prawne, których podjęcie jest niezbędne dla rozpoczęcia budowy oraz oddania obiektu do użytkowania. Dotyczy to także nabycia praw do nieruchomości, na której posadowiona jest lub będzie budowla, przygotowanie projektu budowlanego, lub nabycie do niego praw, a także uzyskanie niezbędnych zezwoleń  administracyjnych.

Za część przedsięwzięcia deweloperskiego mogą zostać uznane także działania, których przedmiotem jest przebudowa lub budowa jednego, lub większej ilości budynków, jeśli mają one zostać oddane do użytku w tym czasie i z punktu widzenia architektoniczno-budowlanego tworzą całość. Przez działalność deweloperską należy rozumieć również wykonanie jednego lub wielu przedsięwzięć deweloperskich, polegających na budowie, lub ulepszeniu budynków i ich odsprzedaży w całości, lub częściach (jako odrębne lokale). Nie ma przy tym znaczenia czy przedsięwzięcia te miały charakter jednorazowy, czy są wznawiane

Zasady rozliczania nakładów na remont lub ulepszenie nieruchomości w myśl KSR nr 8

Zgodnie z przepisami KSR należy rozliczać koszty odrębnie dla każdego rozpoczętego przedsięwzięcia developerskiego oraz przychodu uzyskanego ze sprzedaży budynków, lub lokali powstałych w wyniku jego wykonania. W związku z tym, że przychody z przedsięwzięcia developerskiego mogą powstawać w różnych momentach, należy stosować zasady ujmowania ich i obciążających dewelopera kosztów wytworzenia, lub ulepszenia budynków, bądź lokali tak, aby zachowana została zasada współmierności. W przypadku zakupu, ulepszenia i odsprzedaży nieruchomości, koszy dla każdego przedsięwzięcia deweloperskiego, należy ewidencjonować oddzielnie aż do czasu jego zakończenia. Przychód ze sprzedaży nieruchomości należy ująć jako przychód ze sprzedaży produktów na podstawie odpowiedniego dowodu księgowego, np. faktury.

 

Rozliczenie robót według ustawy o rachunkowości

Zgodnie z ustawą o rachunkowości nieruchomości nabyte w celu ich przetworzenia, a następnie odsprzedaży powinny być zakwalifikowane jako zapasy, które stanowią element aktywów obrotowych. Biorąc pod uwagę regulacje prawne zawarte w KSR można uznać, że nieruchomości nabyte w celu dalszej odsprzedaży po wykonaniu prac remontowych lub ulepszeniowych będą stanowić wyroby gotowe, przeznaczone do sprzedaży. Wszystkie koszty poniesione w związku z remontem lub ulepszeniem będą zatem stanowiły element kosztu wytworzenia tego produktu w postaci budynku, lub innego lokalu.

Wszystkim przedsiębiorcom poszukującym profesjonalnej obsługi księgowo-karowej polecamy nasze biuro rachunkowe na Mokotowie. Specjaliści należący do zespołu Efekty, mają ogromne doświadczenie w prowadzeniu ksiąg dużych, średnich, małych i mokro firm. Zawsze chętnie służą radą i odpowiadają na pytania klientów. Zapraszamy do współpracy.


Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: