Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 19:50:58 -6h
Tokio (Japonia) 09:50:58 +8h
Sydney (Australia) 10:50:58 +9h
Londyn (Anglia) 00:50:58 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

150

Od czego zależy kurs walutowy

01.12.2010 10:07 środa
Rynek walutowy jest ściśle powiązany ze stanem gospodarki danego kraju oraz jego sytuacją makroekonomiczną. Dlatego też przedsiębiorca prowadzący działalność eksportową lub też importową, chcąc zabezpieczyć swoje przepływy pieniężne w obcej walucie, lub też inwestor planujący inwestycję na rynku walutowym, powinien zwracać uwagę na poziom kilku istotnych czynników, mających  wpływ na kursy walut, co pozwoli na wczesne zabezpieczenie się przed stratami lub zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia korzyści.

Jednym z takich czynników jest czynników wpływających na kurs waluty jest Produkt Krajowy Brutto, czyli wyrażony w jednostce pieniężnej dochód, jaki został wytworzony w danym  roku na obszarze geograficznym danego kraju przez obywateli tego kraju jak i przez obcokrajowców, którzy pracują na jego terytorium. Wzrost PKB oznacza poprawę stanu danej gospodarki, wzrost produkcji, a w konsekwencji napływ obcego kapitału
. Powoduje to wzrost popytu na daną walutę, a dalej wzrost jej kursu. Należy jednak pamiętać, że napływ obcego kapitału  pojawia się, jeśli wzrost PKB danego kraju jest wyższy niż tego, z którego pochodzi kapitał.

Należy również z uwagą śledzić poziom stóp procentowych, na których wpływ ma polityka monetarna prowadzona przez Bank Centralny i podejmowane przez niego decyzje. W przypadku wzrostu stóp procentowych (a co za tym idzie wzrostem oprocentowania obligacji) rynek staje się atrakcyjniejszy dla zagranicznego kapitału, w związku z możliwością osiągnięcia wyższych stóp zwrotu. Kupując dłużne papiery wartościowe zachodzi konieczność wymiany waluty obcej na walutę krajową, a w konsekwencji dochodzi do jej zwiększonego popytu i jej aprecjacji. Należy mieć na uwadze jednak, iż poziom stóp procentowych należy rozpatrywać w perspektywie długoterminowej, ponieważ w krótkim terminie na poziom kursu walutowego wpływa bardzo dużo innych czynników, które mogą powodować znaczne jego wahania, jak to widać na poniższych wykresach.
 

 Inflacja, mierzona jako tempo wzrostu cen również stanowi istotny element wpływający na fluktuację kursu walutowego. Wskaźnik PPI, czy wskaźnik zmian cen produktów produkcyjnych, służący do mierzenia ustalonych przez producentów cen na różnych etapach produkcji, jest najczęściej pierwszym sygnałem zbliżającej się inflacji. W sytuacji, w której tempo wzrostu cen w Polsce jest szybsze niż w innych kraju, dochodzi do zmniejszenia się konkurencyjności produktów polskich w stosunku do produktów zagranicznych. Wiąże się to ze zwiększonym popytem na zagraniczne towary, do zakupu których niezbędna jest wymiana waluty krajowej na walutę zagraniczną. Zwiększona podaż waluty krajowej prowadzi zaś do jej deprecjacji.

Oprócz wyżej wymienionych czynników stricte makroekonomicznych można wyróżnić jeszcze szereg, których wpływ na kurs walutowy jest czasami bardzo znaczący. Okazuje się, że istotnym takim elementem jest stabilność polityczna danego kraju. Zagraniczni inwestorzy bacznie obserwują sytuację wewnętrzną, a w szczególności takie elementy jak częstość występowania demonstracji publicznych czy też działalność partii politycznych. Stabilność polityczna pozwala zagranicznym inwestorom sądzić, iż w przyszłości nie będą miały miejsca żadne wydarzenia, mogące spowodować negatywne skutki na gospodarki.

Analizując wpływ różnych czynników na kształtowanie się kursu walutowego należy pamiętać, iż żaden z nich nie pozostaje bez wpływu na inne, dlatego też powinno się rozpatrywać każdy czynnik zarówno indywidualnie jak i w odniesieniu do reszty oraz monitorować ich poziom w kraju waluty przeciwstawnej. Ponadto niemożliwą jest dokładna prognoza kursu walutowego, dlatego analiza ta nie może być jedynym kryterium decydującym o strategii zabezpieczającej czy też decyzji inwestycyjnej.
 

Adrian Horoszczak
Analityk Rynków Finansowych
NewConnect – Certus Capital
Plik w formacie LSX Zobacz dene do raportu [ 36.65Kb ] Plik do pobraniaInne artykuły z tego działu: Inne artykuły: