Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 20:48:27 -6h
Tokio (Japonia) 10:48:27 +8h
Sydney (Australia) 11:48:27 +9h
Londyn (Anglia) 01:48:27 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

Poradnik: Opodatkowanie dochodów z transakcji forexowych. Część 3

01.02.2006 14:40 środa

Jeśli ponieśliśmy stratę z transakcji forexowyh to czy musimy się rozliczyć z fiskusem?

 

Tak. Bowiem jest to istotne ze względu na możliwość odliczania tej straty przez kolejne pięć lat. Inwestor, który w danym roku podatkowym poniósł stratę to o wysokość straty z tego źródła będzie mógł obniżyć dochód uzyskany z tego samego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, lecz wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty – art. 9 ust. 3 i 6 uopdof. Jeżeli straciliśmy na giełdzie walutowej to po wykazaniu tej straty w rocznym zeznaniu podatkowy, w latach następnych będziemy mogli pomniejszyć nasz dochód o stratę. To pomniejszenie nie może przekroczyć 50% kwoty straty, jak również nie może przekroczyć dochodu uzyskanego w roku podatkowym jeśli owe 50% straty będzie przewyższało dochód osiągnięty w roku podatkowych

. Wówczas górną granicą odliczenia będzie nasz zysk, czyli kwota podlegająca opodatkowaniu. Straty poniesione na forexie możemy łączyć i rozliczać wspólnie z dochodami osiągniętymi na giełdach papierów wartościowych, niezależnie od kraju, w którym osiągnęliśmy zysk lub stratę. Reasumując dochody lub straty osiągnięte z zysków kapitałowych rozliczamy wspólnie w jednym zeznaniu – PIT 38.

 

Jakie  dokumenty są potrzebne do rozliczenia podatkowego?

 

 Podatnicy inwestujący na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie tzw. informacji PIT-8C wystawionych przez domy maklerskie. Informacje są podstawą do rozliczenia się, a obowiązek wystawiania takich informacji podatkowych ciąży na podmiotach pośredniczących w obrocie kapitałowym na podstawie art. 42a uopdof. w myśl tego przepisu, osoby fizyczne prowadzące działalność, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które dokonują wypłat należności lub świadczeń (...), od których nie są obowiązane pobierać zaliczek na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację wg. ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu (...). Obowiązek wystawiania informacji PIT-8C ciąży również na podmiotach pośredniczących w obrocie na giełdach walutowych. Przepis ten ma również zastosowanie do podmiotów udostępniających w Polsce platformy informatyczne i pośredniczące w obrocie na rynku Forex. Powinny one również wystawiać podatnikom informacje PIT-8C. Co w przypadku jeśli nie dostaniemy  informacji PIT-8C? Obliczenie uzyskanego przychodu, dochodu i podatku możemy dokonać na podstawie historii transakcji dostępnych na rachunkach forexowy. Ale co zrobić jeśli Naczelnik Urzędu Skarbowego, w którym złożyliśmy PIT-38 będzie kazał nam udowodnić poniesione koszty i wysokość osiągniętego przychodu, a my nie będziemy dysponować stosownymi dokumentami? Jeśli nie będziemy w stanie udokumentować w sposób niebudzący wątpliwości organów podatkowych prawdziwość naszych obliczeń w deklaracji PIT-38 to musimy się liczyć z wszczęciem postępowania podatkowego w celu określenia wysokości zobowiązania podatkowego. Jednak wszczęcie postępowania podatkowego w celu określenia zobowiązania podatkowego może okazać się dla podatnika korzystne w tym przypadku. Bowiem inwestor, występujący już jako strona postępowania podatkowego, będzie mógł zażądać od właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, aby ten wystąpił do podmiotu pośredniczącego w obrocie na giełdzie walutowej w celu uzyskania informacji na temat transakcji dokonanych przez podatnika (jeśli organ podatkowy sam nie podejmie takich działań). Mając na uwadze regulacje zawarte ustawie Ordynacja podatkowa, organy podatkowe prowadząc postępowanie winny z urzędu podejmować wszelkie niezbędne działania w celu wyjaśnienia i ustalenia stanu faktycznego, a także są zobligowane do przeprowadzenia postępowania dowodowego w sposób wyczerpujący. Nie dopełnienie tego obowiązku może, ale nie musi skutkować uchyleniem decyzji przez organ odwoławczy. Niestety ale nie jest możliwe – jak sugerował w pytaniu jeden z czytelników – złożenie wniosku o dokonanie rozliczenia przez organ podatkowy, ponieważ w polskim systemie podatkowy obowiązuje zasada samoobliczenia podatkowego i obowiązek ten ciąży na podatniku, a nie na organie podatkowym. Dopiero w wyniku przeprowadzonego postępowania podatkowego może się okazać, że zapłaciliśmy fiskusowi za dużo lub za mało.

 

Parę słów na koniec.

 W związku z wypowiedziami polityków na temat likwidacji podatku od zysków kapitałowych (od odsetek i dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz instrumentów pochodnych) mam nadzieje, że rok 2006 będzie ostatnim, w którym będziemy rozliczać się z tego tytułu. Jednak moje obawy budzi to, że mogą zostać wprowadzone regulacje prawne zwalniające dochody kapitałowe uzyskane tylko w Polsce, a co za tym idzie opodatkowaniu będą podlegały dochody osiągnięte zagranicą, w tym z tytułu transakcji forexowych. Może się okazać, że będą one opodatkowane na zasadach ogólnych tak samo jak  w roku 2004r., kiedy to ustawodawca – wprowadzając „podatek giełdowy” – użył w przepisie słów „na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” i tym samym wyłączył dochody kapitałowe, uzyskane poza granicami RP z opodatkowania zryczałtowany 19% podatkiem dochodowym. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie i ustawodawca wykaże się precyzją przy wprowadzaniu zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

 


 

Łukasz Łazuch

Specjalista ds. podatków

 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Waluty.com.pl

Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: