Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 03:33:28 -6h
Tokio (Japonia) 17:33:28 +8h
Sydney (Australia) 18:33:28 +9h
Londyn (Anglia) 08:33:28 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

ABC Oszczędzania – XII Odcinek "Monitorowanie oszczędności"

18.04.2006 16:11 wtorek

Monitorowanie oszczędności

 

Nie warto inwestować na wyczucie. Trzeba to robić z głową.

Podstawą sukcesu inwestycyjnego jest wybór narzędzi, dzięki którym nasze pieniądze będą pracować. Jak dokonać właściwego wyboru wśród tylu propozycji dostępnych na rynku?

Bez względu na to, jaką formę inwestycji wybierzemy – czy będzie to lokata bankowa, czy fundusz inwestycyjny, polisa ubezpieczeniowa czy akcje spółek giełdowych – zawsze warto zrobić to rozsądnie. Przede wszystkim należy porównać wyniki konkurencji, sprawdzić dostępne warunki itp.

 

Porównać z konkurencją
Nawet tak prosta sprawa, jaką jest założenie lokaty terminowej w banku, wymaga od inwestorów odrobiny czujności. Na przykład zawsze warto porównać oferty kilku banków - założenie lokaty w banku, który prowadzi nasz rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy nie musi być wcale najlepszym pomysłem. Może się bowiem zdarzyć, że konkurencja oferuje oprocentowanie nawet dwa razy wyższe niż nasz bank.
Podobnie należy postępować powierzając pieniądze funduszom inwestycyjnym. Do sprawdzenia efektywności ich działania służą osiągane przez nie wyniki w minionych okresach. Najlepiej porównać efektywność działania w długim czasie, np. roku albo dwóch.
Fundusze również inwestują ze zmiennym szczęściem i porównanie wyników np. z ostatniego miesiąca czy kwartału nie gwarantuje wcale dokonania dobrego wyboru. Najlepiej sprawdzić jak dany fundusz radzi sobie w inwestycjach długoterminowych. Bo przecież na długi okres zamierzamy mu powierzyć nasze pieniądze.

 

Codzienne wyceny
Skąd brać informacje dotyczące efektywności działania funduszy? To bardzo proste – wartość jednostek uczestnictwa zmienia się każdego dnia wyceny, którym najczęściej jest każdy dzień roboczy, a wyniki funduszy publikowane są w prasie każdego dnia. Informacje można znaleźć także
w telegazecie oraz na stronach internetowych towarzystw funduszy inwestycyjnych.
O tym, jak funduszom wiedzie się w dłuższych okresach, informuje także prasa specjalistyczna, która systematycznie, przeważnie w okresach miesięcznych, sprawdza osiągnięcia TFI i porównuje je ze sobą sporządzając rankingi.
Inwestorzy mogą również zamówić sobie (bezpłatnie) subskrypcję informacji. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych informują swoich klientów o efektach inwestycji w przesyłanym codziennie mailu.


Bruno Janicki

 

Ekspert SEB TFI odpowiada:
Wojciech Białek, główny analityk SEB TFI


Jaki jest sens sprawdzania stóp zwrotu osiągniętych przez fundusze w przeszłości, skoro ich wysokość nie jest gwarancją osiągania podobnych wyników w kolejnych okresach?


Duży sens ma porównywanie stóp zwrotu osiąganych w przeszłości przez dany fundusz z analogicznymi stopami zwrotu konkurencyjnych funduszy tego samego typu. Przykładowo, jeśli dany fundusz obligacji rok w rok plasuje się ze swoimi wynikami w czołówce wszystkich funduszy obligacji, to można podejrzewać, że ma on jakąś istotną przewagę nad konkurencją.

Z drugiej strony nie ma sensu sugerowanie się bezwzględną wysokością stopy zwrotu. Z tego, że w danym roku określona klasa funduszy (np. fundusze akcji) przyniosła kilkudziesięcioprocentowe zyski w żadnej mierze nie wynika, że podobne zyski osiągnięte zostaną w roku następnym. Najczęściej popełnianym prze klientów błędem jest porównywanie przeszłych zysków funduszu inwestycyjnego z przyszłą stopą zwrotu gwarantowaną przez bank przy zakładaniu depozytu.

 

Liczba dnia - 5
towarzystw funduszy inwestycyjnych zdecydowało się na zaniechanie pobierania opłaty manipulacyjnej od klientów, którzy zakupią jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych przed końcem roku.


2,5 - 3,5
mld zł - to pieniądze, które zostały w portfelach inwestorów po zakończeniu prywatyzacji PKO BP. Wielu analityków uważa, że środki te zostaną przeznaczone na zakup kolejnych akcji w ramach ofert publicznych, zaś za kilka miesięcy inwestorzy zorientują się, że śledzenie notowań akcji jest zbyt czasochłonne i zdecydują się na sprzedaż akcji oraz wpłatę pieniędzy do TFI.

 

Słownik

 

Agent transferowy – instytucja, która na zlecenie funduszu prowadzi rozliczenia zbywanych i odkupywanych jednostek uczestnictwa oraz prowadzi rejestr uczestników funduszu.

 

Aktywa funduszu – majątek, na który składają się prawa nabyte przez fundusz i pożytki z tych praw oraz środki z wpłat uczestników i z innych źródeł.

 

Aktywa netto – aktywa funduszu pomniejszone o jego zobowiązania.

 

Certyfikat inwestycyjny – papier wartościowy emitowany przez fundusze zamknięte. Certyfikaty mogą być wprowadzone do publicznego lub niepublicznego obrotu. Fundusze zamknięte emitują ograniczoną liczbę udziałów.

 

Doradca inwestycyjny to osoba posiadająca uprawnienia do zarządzania aktywami funduszu inwestycyjnego, legitymująca się odpowiednią licencją uzyskaną po egzaminach przed Komisją Papierów Wartościowych i Giełd.

 

Ranking funduszy – zestawienie oparte np. na wynikach inwestycyjnych (stopach zwrotu) lub na wynikach z uwzględnieniem ryzyka inwestycyjnego, osiąganych przez fundusze w danym okresie.

 


 
Cykl powstał przy współpracy z Media Tak - Domem Sprzedaży Prasy Regionalnej


 

Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: