Kalkulator pivot points

Wpisz warto��:2nd Resistance
High1st Resistance
ClosePivot Point
Low1st Support
2nd Support
Legenda:
High- Warto�� najwy�sza
Close- Warto�c zamkni�cia
Low- Warto�� najni�sza
Resistance- Op�r
Support- Wsparcie
Opis:
Punkty Pivot to przysz�e punktu wsparcia i oporu, kt�re wyliczane s� na podstawie przesz�ych danych.
Dla przyk�adu mo�emy obliczy� punkty wsparcia i oporu dla jutrzejszej sesji, na podstawie sesji dzi� ju� zako�czonej, przy czym przedzia� czasowy mo�e by� oczywi�cie dowolny (np. tygodniowy). Doda� jeszcze nale�y, �e okres kt�ry brali�my do oblicze� jest niejako okresem wa�no�ci obliczanych punk�w pivot.